Facebook Twitter
gPlus 
-
สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯคณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ...

SHAREความคิดเห็น
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) นามเดิม "อัมพร ประสัตถพงศ์ ป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช ความไม่มีเมตตา เป็นภัยอย่างยิ่งต่อตนเอง

ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช ความไม่มีเมตตา เป็นภัยอย่างยิ่งต่อตนเอง

"ความไม่มีเมตตา เป็นภัยอย่างยิ่งต่อตนเอง" " .. ผู้มีเมตตาต่อสัตว์ สัตว์รู้ สัตว์จะไม่ระแวงภัย ผู้ไม่...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "ขันติ ตัดรากแห่งมารได้" ...

SHAREความคิดเห็น
ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า พระเกศาและพระโลหิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กลายเป็นพระธาตุ หลังสิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน

SHAREความคิดเห็น
คำสอนสมเด็จพระสังฆราชเรื่องใจบังคับได้ด้วยการฝึก

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชเรื่องใจบังคับได้ด้วยการฝึก

"ใจ" บังคับได้ด้วยการฝึก " .. ใจเป็นสิ่งที่บังคับได้ด้วยการฝึก สามารถฝึกให้อยู่ในอำน...

SHAREความคิดเห็น
คำสอนสมเด็จพระสังฆราช

คำสอนสมเด็จพระสังฆราช

ธรรมะ "การเพ่งโทษผู้อื่น ไม่ทำให้จิตใจเราสบาย" " .. ทั้งผู้โกรธยาก โกรธน้อยและผู้โก...

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชทำลายความโกรธ ดีกว่าทำลายตน

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชทำลายความโกรธ ดีกว่าทำลายตน

ธรรมะ "ทำลายความโกรธ ความเกลียด ดีกว่าทำลายตน" " .. หน้าที่ของคนเราที่จะพึงปฏิบัติต...

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

พระพุทธศาสนานั้นก็มิได้ปรกกฎเป็นรูปร่างตัวตนให้รู้กันเห็นกัน แต่ย่อมเชื่อกันตลอดมาว่าพระพุทธศาสนามีอยู่จริงตราบเท่าทุกวันนี้

SHAREความคิดเห็น
นิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดรที่วัดบวร

นิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดรที่วัดบวร

การต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมมะ และอธรรม เป็นวิธีการสอนที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใช้เปรียบกับการฝึกปฏิบัติทางจิตของมนุษย์

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

ความรักของสมเด็จพระพุทธองค์ สูงส่งบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โทษไม่ให้ภัย แก่ชีวิตจิตใจใดทั้งนั้น

SHAREความคิดเห็น
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หรือพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร

SHAREความคิดเห็น
เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมะคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก"

SHAREความคิดเห็น
ข้อคิดธรรมเรื่องการโกหก โดยสมเด็จพระสังฆราช ฯ

ข้อคิดธรรมเรื่องการโกหก โดยสมเด็จพระสังฆราช ฯ

ข้อคิดธรรมะ เรื่องการโกหก "การโกหก หรือ มุสาวาท" " .. ตามคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น หม...

SHAREความคิดเห็น
ผู้ที่ควบคุมความคิดได้ให้จิตใจพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นสุขได้

ผู้ที่ควบคุมความคิดได้ให้จิตใจพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นสุขได้

อันความคิดนั้นแม้สามารถควบคุมไว้ได้ ให้เป็นเหตุแห่งความสุข ไม่ให้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ จึงจะเป็นการถูกต้อง คิดอย่างไรก็ตาม ให้จิตใจพ้นจากความทุกข์นับว่าถูกต้อง

SHAREความคิดเห็น
ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช

ฉลองพระชันษา 99 ปี สมเด็จพระสังฆราช

ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา คือพระเกียรติยศสูงสุดที่ผู้นำชาวพุทธ ซึ่งมาร่วมประชุมสุดยอดพุท...

SHAREความคิดเห็น
การวางเฉยอย่างถูกวิธี

การวางเฉยอย่างถูกวิธี

อันความวางเฉยด้วยความรู้นี้ เกี่ยวแก่การที่ต้องปฏิบัติทำจิตใจให้เกิดความวางเฉยขึ้น และความวางเฉยด้วยความรู้นี้ เป็นอาการของจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเพ่งพินิจ รู้ จึงหมายถึง รู้เรื่องที่เป็นไปกับรู้ที่เป็นปัญญา

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน