Facebook Twitter
gPlus 
-
สติบำบัด จิตวิทยาแนวพุทธ ทางเลือกใหม่รักษาโรคซึมเศร้า

สติบำบัด จิตวิทยาแนวพุทธ ทางเลือกใหม่รักษาโรคซึมเศร้า

ปัจจุบันคนตะวันตกเริ่มสนใจเรื่องของวิปัสสนาในรูปแบบที่ไม่ใช่ศาสนามากขึ้น จนพัฒนาเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในวงการแพทย์

SHAREความคิดเห็น
ปัจฉิมโอวาท 8 ประการ ของท่านวิปัสสนาจารย์

ปัจฉิมโอวาท 8 ประการ ของท่านวิปัสสนาจารย์

ธรรมะ พระอาจารย์ ท่านวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจด้วยการ วิปัสสนากรรมฐาน มักจะให้ ปัจฉิมโอวาท...

SHAREความคิดเห็น
รสพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง 2

รสพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง 2

การวิปัสสนากรรมฐานหากทำแล้วจะทำให้คนเราเกิดปัญญา รู้แจ้งเห็นจริง ทำให้เราละกิเลสได้ และดีกว่าเราเจริญภาวนาเพียงอย่างเดียว

SHAREความคิดเห็น
พุทธศาสนา  ๑๕ นาที - หลักอนัตตา

พุทธศาสนา ๑๕ นาที - หลักอนัตตา

สรรพสิ่งไม่มีผู้ใดสร้าง เกิดขึ้นแปลกๆ ก็เพราะปัจจัยตามธรรมชาติที่จะต้องค่อยๆ แปรไปตามลำดับ ตามกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยไม่อยู่ในอำนาจของใคร เรียกว่า มันเป็นอนัตตา

SHAREความคิดเห็น
ผู้มีปัญญาเท่านั้นอดทนได้

ผู้มีปัญญาเท่านั้นอดทนได้

หลวงพ่อชามีชื่อเสียงเรื่องฝึกให้ลูกศิษย์มี ความอดทน โดยเฉพาะกับเรื่องลมฟ้าอากาศ อุบายของหลวงพ่อที่จะฝึกให้ลูกศิษย์รู้จักอดทน และได้เห็นอารมณ์ของตัวเอง

SHAREความคิดเห็น
กรรมฐานทำไม่ยาก ที่ยากเพราะไม่เข้าใจ

กรรมฐานทำไม่ยาก ที่ยากเพราะไม่เข้าใจ

การที่จะได้ดีหรือไม่ได้ดี มันอยู่ที่ความจริงใจของเราเท่านั้น การเจริญพระกรรมฐานที่บอกว่าทำแล้วไม่ได้ดี ก็เพราะคนเราหาความจริงไม่ได้นั่นเอง ไม่ใช่มีอะไรยากลำบากที่ไหน เป็นของธรรมดา

SHAREความคิดเห็น
เจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคง

เจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคง

ถ้าท่านผู้ใดเจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคง จะไม่ง้อใครแล้ว เราต้องช่วยตัวเองได้ ทำใจได้ เราจะไม่เสียใจ ไม่น้อยใจต่อบุคคลใด ความเสียใจน้อยใจเป็นเมืองอบาย เป็นเมืองนรก หมกไหม้ตัวเอง

SHAREความคิดเห็น
กสิณ ๑๐

กสิณ ๑๐

กสิณ ๑๐ ประการนี้ เป็นปัจจัยให้แสดงฤทธิ์ต่างๆ ตามนัยที่กล่าวมาแล้วในฉฬภิญโญ เมื่อบำเพ็ญปฏิบัติในกสิณกองใดกองหนึ่งสำเร็จถึงจตุตถฌานแล้ว ก็ควรฝึกตามอำนาจที่กสิณกองนั้น ๆ มีอยู่ให้ชำนาญ

SHAREความคิดเห็น
สมถะและวิปัสสนา

สมถะและวิปัสสนา

สมถกรรมฐานนั้นคือ"การย่อ" การรวม อารมณ์และจิตของเราให้เป็นหนึ่ง ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็น "การขยาย"สภาวะธรรมทั้งปวงให้เข้าไปสู่จุดของความรู้เห็นรู้แจ้ง

SHAREความคิดเห็น
สมถะและวิปัสสนา

สมถะและวิปัสสนา

การปฏิบัติธรรมทำกรรมฐาน แบ่งออกเป็น สองประการ คือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานนั้นคือ..."การย่อ"... การรวม ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็น ..."การขยาย"

SHAREความคิดเห็น
วิปัสสนากรรมฐาน สารัตถะประโยชน์ทั้ง...กายและใจ

วิปัสสนากรรมฐาน สารัตถะประโยชน์ทั้ง...กายและใจ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความหมายของวิปัสนาไว้ว่า ปัญญาที่รู้ชัด ด้วยการวิจัย เลือกเฟ้น กำหนดหมาย คิดค้น ใคร่ครวญธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริง เห็นชอบตามธรรมนั้น นี้ชื่อว่า วิปัสสนา

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน