ค้นหา : วิปัสสนา

ค้นหา : วิปัสสนา

 • สติบำบัด จิตวิทยาแนวพุทธ ทางเลือกใหม่รักษาโรคซึมเศร้า

  สติบำบัด จิตวิทยาแนวพุทธ ทางเลือกใหม่รักษาโรคซึมเศร้า

  ปัจจุบันคนตะวันตกเริ่มสนใจเรื่องของวิปัสสนาในรูปแบบที่ไม่ใช่ศาสนามากขึ้น จนพัฒนาเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในวงการแพทย์

  2,610
 • ปัจฉิมโอวาท 8 ประการ ของท่านวิปัสสนาจารย์

  ปัจฉิมโอวาท 8 ประการ ของท่านวิปัสสนาจารย์

  ธรรมะ พระอาจารย์ ท่านวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจด้วยการ วิปัสสนากรรมฐาน มักจะให้ ปัจฉิมโอวาท...

  1,799
 • รสพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง 2

  รสพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง 2

  การวิปัสสนากรรมฐานหากทำแล้วจะทำให้คนเราเกิดปัญญา รู้แจ้งเห็นจริง ทำให้เราละกิเลสได้ และดีกว่าเราเจริญภาวนาเพียงอย่างเดียว

  3,296
 • พุทธศาสนา ๑๕ นาที - หลักอนัตตา

  พุทธศาสนา ๑๕ นาที - หลักอนัตตา

  สรรพสิ่งไม่มีผู้ใดสร้าง เกิดขึ้นแปลกๆ ก็เพราะปัจจัยตามธรรมชาติที่จะต้องค่อยๆ แปรไปตามลำดับ ตามกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยไม่อยู่ในอำนาจของใคร เรียกว่า มันเป็นอนัตตา

  2,930
 • ผู้มีปัญญาเท่านั้นอดทนได้

  ผู้มีปัญญาเท่านั้นอดทนได้

  หลวงพ่อชามีชื่อเสียงเรื่องฝึกให้ลูกศิษย์มี ความอดทน โดยเฉพาะกับเรื่องลมฟ้าอากาศ อุบายของหลวงพ่อที่จะฝึกให้ลูกศิษย์รู้จักอดทน และได้เห็นอารมณ์ของตัวเอง

  3,962
 • กรรมฐานทำไม่ยาก ที่ยากเพราะไม่เข้าใจ

  กรรมฐานทำไม่ยาก ที่ยากเพราะไม่เข้าใจ

  การที่จะได้ดีหรือไม่ได้ดี มันอยู่ที่ความจริงใจของเราเท่านั้น การเจริญพระกรรมฐานที่บอกว่าทำแล้วไม่ได้ดี ก็เพราะคนเราหาความจริงไม่ได้นั่นเอง ไม่ใช่มีอะไรยากลำบากที่ไหน เป็นของธรรมดา

  2,565
 • เจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคง

  เจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคง

  ถ้าท่านผู้ใดเจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคง จะไม่ง้อใครแล้ว เราต้องช่วยตัวเองได้ ทำใจได้ เราจะไม่เสียใจ ไม่น้อยใจต่อบุคคลใด ความเสียใจน้อยใจเป็นเมืองอบาย เป็นเมืองนรก หมกไหม้ตัวเอง

  2,021
 • กสิณ ๑๐

  กสิณ ๑๐

  กสิณ ๑๐ ประการนี้ เป็นปัจจัยให้แสดงฤทธิ์ต่างๆ ตามนัยที่กล่าวมาแล้วในฉฬภิญโญ เมื่อบำเพ็ญปฏิบัติในกสิณกองใดกองหนึ่งสำเร็จถึงจตุตถฌานแล้ว ก็ควรฝึกตามอำนาจที่กสิณกองนั้น ๆ มีอยู่ให้ชำนาญ

  4,666
 • สมถะและวิปัสสนา

  สมถะและวิปัสสนา

  สมถกรรมฐานนั้นคือ"การย่อ" การรวม อารมณ์และจิตของเราให้เป็นหนึ่ง ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็น "การขยาย"สภาวะธรรมทั้งปวงให้เข้าไปสู่จุดของความรู้เห็นรู้แจ้ง

  4,065
 • สมถะและวิปัสสนา

  สมถะและวิปัสสนา

  การปฏิบัติธรรมทำกรรมฐาน แบ่งออกเป็น สองประการ คือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานนั้นคือ..."การย่อ"... การรวม ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็น ..."การขยาย"

  1,873
 • วิปัสสนากรรมฐาน สารัตถะประโยชน์ทั้ง...กายและใจ

  วิปัสสนากรรมฐาน สารัตถะประโยชน์ทั้ง...กายและใจ

  พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความหมายของวิปัสนาไว้ว่า ปัญญาที่รู้ชัด ด้วยการวิจัย เลือกเฟ้น กำหนดหมาย คิดค้น ใคร่ครวญธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริง เห็นชอบตามธรรมนั้น นี้ชื่อว่า วิปัสสนา

  1,726
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: