Variety Update :

พิเศษกาญจนาฯ (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เบี่ยงการจราจร ปรับปรุงผิวจราจร 18 เม.ย. – 3 พ.ค. 63กทพ. เบี่ยงการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่ 18 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 ปรับปรุงผิวจราจรหน้าด่านฯ เทพารักษ์ 4

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท เอสเอ็ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ปรับปรุงผิวจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเทพารักษ์ 4 ทางออก ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงและปิดการจราจรบางช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 18-22 เมษายน 2563 ปิดช่องจราจร ช่องที่ 4, วันที่ 21-25 เมษายน 2563 ปิดช่องจราจร ช่องที่ 3, วันที่ 24-28 เมษายน 2563 ปิดช่องจราจร ช่องที่ 1 และ วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 ปิดช่องจราจร ช่องที่ 1, 2


ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร และสัญญาณไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: