Variety Update :

เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี 11เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี 11

โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 11 เป็นโครงการสร้างจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงของชาติ โดยสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน...ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปีนี้เป็นการประกวดโครงการในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คิด ทำ...อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย”  


โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชน อายุ ๑๕ – ๒๕ ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองการทำ งานเพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการส่งผลงานเขียนโครงงานที่สร้างคุณค่า และยกระดับ คุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดหลัก และเนื้อหา  จิตสำนึกรักเมืองไทย ที่ส่งเสริม จิตสำนึก รักประเทศ ในด้านต่างๆ  ความสามัคคี ,ค่านิยม,วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของสังคม  ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ ผลงาน ด้วยตัวเอง กิจกรรม มาเขียนโครงงาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแรงบันดาลใจ นำมาใช้ในกิจกรรม.ส่งเข้าประกวด
 
เริ่มส่งผลงาน เข้าประกวดสมัคร ได้ตั้ง แต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562  โดย กรอกใบสมัคร ได้ที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com


 


 


 บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: