Variety Update :

การแสดงละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสาการแสดงละครพันทาง เรื่อง “ราชาธิราช” ตอน สมิงพระรามอาสา

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา เวลา ๑๔.oo น. ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดการแสดงละครพันทาง เรื่อง “ราชาธิราช” ตอน สมิงพระรามอาสา โดยมีผู้กำกับการแสดงยอดฝีมืออย่าง ผศ.กฤษณา ภักดีเทวา ผู้เคยรับบทบาทกามนี เมื่อปี ๒๔๙๕ มาถ่ายทอดความสง่างามของกระบวนท่ารำและกระบวนท่ารบระหว่างทัพพม่าและทัพจีนที่หาชมยากยิ่ง
ถ่ายทอดโดยนักแสดงชั้นนำ ฝ่ายกองทัพพม่า  นำแสดงโดย พระเจ้าอังวะ : อิสระ ขาวละเอียด / วีรกร ศุขศาสตร์ สมิงพระราม : ภูกิจ พาสุนันท์ / ภุมรินทร์ มณีวงษ์ พระมเหสี : ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ / พัชรินทร์   จันทรัดทัต  พระราชธิดา : ฑิตฐิตา ปลั่งพงษ์พันธ์  ฝ่ายกองทัพจีน นำแสดงโดย พระเจ้ากรุงจีน : พหลยุทธ กนิษฐบุตร  กามนี :  จักราวุธ คงฟู / ปณต ปานสมุทร์  โจเปียว : จตุพร ภักดี ร่วมด้วย นักแสดง ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การจัดการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ในครั้งนี้นับได้ว่า ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับทั้งความสนุกสนาน   ตื่นตาตื่นใจกับกระบวนท่ารำไม้บู้ที่งดงามแล้ว ยังได้รับข้อคิดครบทุกอรรถรส ทั้งในด้านความรัก ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญและความมีคุณธรรมประจำใจ
และอีกทั้งละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ยังแฝงด้วยเจตนารมณ์และความตั้งใจของผู้กำกับการแสดงที่เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดท่ารำมา ต้องการให้มีผู้สืบทอดท่ารำอย่างถูกต้องตามจารีตแบบแผน โดยมีการเก็บบันทึกภาพท่ารำจากผู้เชี่ยวชาญและนักแสดง เพื่อนำเข้าศูนย์รักษ์ศิลป์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: