Variety Update :

กิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่องานประหยัดน้ำไม่ใช่แค่คิดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่องานประหยัดน้ำไม่ใช่แค่คิด

นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง พร้อมด้วยศิลปินดารา จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่องาน “ประหยัดน้ำไม่ใช่แค่คิด” ณ ตลาดนัด ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักในเรื่องของการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
โดยนายธำรง ระบุว่า การประปานครหลวงได้ขยายกำลังการผลิตให้มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงได้ปรับปรุงระบบท่อเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ เพราะที่ผ่านมา ท่อมีอายุใช้งานมากแล้ว อีกทั้งยังได้ขยายการปฏิบัติการให้เต็มครอบคลุมพื้นที่ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระบบน้ำดิบ และการบริการแก่ประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าจะได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: