Variety Update :

กรมการท่องเที่ยว จัดงานเสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทยกรมการท่องเที่ยว จัดงาน “เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย” จำหน่ายและจัดแสดงของที่ระลึกและของฝากของดีจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่องและกีฬา จัดงาน “เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย”งานจัดแสดงและจำหน่ายของที่ระลึกและของฝากของดีจาก 8 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ รวมกว่า 240 แบบ จาก 24 ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึก เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบริการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีในเรื่องราวของท้องถิ่น ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การเดินทางเข้ามาสัมผัสความประทับใจด้วยตัวเองในท้องถิ่นนั้นๆ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ได้กล่าวว่า “โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ถือเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาบริการท่องเที่ยวและต่อยอดสู่การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวทำโครงการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยกิจกรรมตลอดโครงการจะเน้นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่าย และในขณะเดียวกันคือการเพิ่มคอนเท็นน์ให้กับสินค้าเหล่านี้ผ่านการดีไซน์สินค้า การออกแบบแพ็คเกจจิ้ง ให้เกิดความเชื่อมโยงกับชุมชนที่เป็นต้นกำเนิด เพื่อสร้างความเข้าใจ ประทับใจให้แก่ผู้ซื้อ ผู้พบเห็น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสนใจในการเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนและจังหวัดเหล่านั้นต่อไป”
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้ อาชีพ และกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น เป็นเรื่องของการเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้สึก และความเข้าใจอันดีต่อกันของคนทั้งในประเทศและทั่วโลก นักท่องเที่ยวมักจะพิจารณาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากความงดงาม และแสวงหาสิ่งที่สะท้อนความเป็นพื้นถิ่น หรืออัตลักษณ์ของสถานที่ที่ไปเยือน เพราะการไปเยือนแต่ละจุดหมาย มักให้ประสบการณ์ ความประทับใจ ความทรงจำที่แตกต่างกัน ดังนั้น สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง จึงควรสร้างความแตกต่าง ความมีเอกลักษณ์ และสร้างเรื่องราวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำให้แก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวถึง โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสน่ห์ความเป็นไทยรวมถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มาปรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะ ตลอดจนเพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่เน้นการนำความคิดและเทคโนโลยีมาต่อยอดและพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือที่เรียกว่า Creative Economy โดยให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนาสินค้าของที่ระลึกที่เป็นภูมิปัญญาของแต่ละถิ่น เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยสินค้าจะต้องผลิตจากวัตถุดิบ และแรงงานในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นในชุมชน และหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
โดยโครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในปีนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบสินค้าที่ระลึกจำนวน  24 ชุมชน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยในแต่ละชุมชนได้คัดเลือกสินค้าเข้าร่วมโครงการ 10 คอลเลคชั่น จึงทำให้มีสินค้าเข้าร่วมโครงการทั้งหมดรวมกว่า 240 แบบในปีนี้ และมีความหลากหลาย อาทิ ผ้าพื้นเมือง, สินค้าแฟชั่น, เครื่องประดับ, ของตกแต่ง, อาหาร ขนมพื้นเมือง, งานหัตถกรรมพื้นเมือง เป็นต้น

พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษที่นำเอาสินค้าที่ระลึกจากแต่ละท้องถิ่นมานำเสนอให้ได้ชม ในชื่อชุด แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยทีมนายแบบและนางแบบชื่อดังจาก The Face Thailand และ The Face Men Thailand

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: