Variety Update :

อัจฉริยะด.ญ.อินเดียวัย 13 ขวบเรียนปริญญาโท จุลชีววิทยา


Sushma Verma

สำหรับประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงมากอย่างอินเดีย และระบบการศึกษายังเป็นปัญหา มีเด็กหญิงอัจริยะวัย 13 ปี คนหนึ่งจากครอบครัวยากจนในภาคเหนือของประเทศกำลังจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาจุลชีววิทยา

ซุชมา เวอร์มา (Sushma Verma) ในวัยเพียง 13 ปี กำลังจะได้เข้าเรียนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Lucknow's B. R. Ambedkar Central University ที่เมืองลัคเนาของอินเดีย เด็กหญิงจบมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยวัย 7 ขวบและจบปริญญาตรีตอน 13 ปี เธอบอกว่าที่เธอมีทุกวันนี้ได้เพราะความเสียสละของพ่อแม่ของเธอที่ปราถนาให้เธอก้าวเข้าสู่กลุ่มคนชั้นกลางของประเทศ

พ่อของเวอร์มายอมขายที่ดินที่มีอยู่ 930 ตารางเมตร ได้เงิน 25,000 รูปี หรือประมาณ 12,400 บาทเพื่อนำมาเป็นค่าเล่าเรียนบางส่วนของเธอ ส่วนที่เหลือของค่าเล่าเรียน เวอร์มา ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรการกุศล

เดิมทีเวอร์มาเลือกเรียนแพทย์ แต่เธอไม่ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดให้ผู้เข้าเรียนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และเวอร์มาไม่ใช่คนแรกของครอบครัวที่เรียนหนังสือเก่ง เพราะพี่ชายคนโตของเธอก็เรียนจบมัธยมปลายตอนอายุ 9 ขวบ และกลายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่อายุน้อยสุดวัย 14 ปีที่จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของอินเดีย ในปี 2550บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: