Variety Update :

31 กรกฎา วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (world ranger day) วันที่ระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าซึ่งบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ร่วมเป็นกำลังใจให้ ผู้พิทักษ์ป่า กลุ่มคนที่มีความเสียสละในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ไทย

ที่มาของวันผู้พิทักษ์ป่าโลก เริ่มเมื่อปี 2006 จากการประชุม World Congress Ranger สกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก International Federation Ranger (IRF) หรือสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่คุ้มครองของโลก ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มต้นในปี 2007 เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลก จัดขึ้นครั้งแรกในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้ง IRF (วันที่ 31 กรกฎาคม 1992)

คำว่า“ranger” (เรนเจอร์) ในภาษาอังกฤษหมายถึงผู้คุ้มครองป่าของราชวงศ์อังกฤษ ในศตวรรษที่ 14 ทำหน้าที่ปกป้องที่ดินของกษัตริย์จากการล่าสัตว์ วันนี้ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่คุ้มครองทั่วโลก ได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ผู้พิทักษ์ป่าเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรจากการรุกราน โดยการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การดับไฟป่า การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีแถลงการณ์ถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ โดยได้เชิดชูเกียรติคุณของเหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ทั้งหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ ได้ทำหน้าที่อย่างเสียสละ และอุทิศตน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลัง โดยในแต่ละปีจะมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ต้องบาดเจ็บ และเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บ หรือญาติของผู้เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นอย่างดีตลอดมา เพื่อขวัญ และกำลังใจ แก่ตัวเจ้าหน้าที่เอง และครอบครัว รวมถึงสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ในอันที่จะปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศชาติด้วยความเชื่อมั่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะพิทักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ด้าน นายธัญญา เนติธรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่าที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมคนในจำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจึงได้งดจัดงานดังกล่าวในส่วนกลาง สำหรับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ารวมทั้งสิ้น 19,765 คน ซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังในภารกิจปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศพร้อมความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อน โดยในปี พ.ศ.2563 มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจำนวน 6 ราย บาดเจ็บสาหัส 8 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย จากการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภยันตรายรอบด้าน ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในด้านการอนุรักษ์มาเป็นอย่างดีโดยตลอด

ในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) 31 กรกฎาคมนี้ ขอให้ประชาชนชาวไทย ร่วมส่งกำลังใจมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า ผืนป่า และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปที่มา  ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: