Variety Update :

ไทยขึ้นอันดับ 1 ประเทศฟื้นตัว-รับมือ COVID-19 ดีที่สุดในโลกGlobal COVID-19 Index (GCI) จัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 การฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 จาก 184 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนนรวม 82.27 และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือ ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก

GCI ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติจาก 184 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง Global Recovery Index ที่ว่านี้ เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ซึ่งคะแนน 70% มาจากตัวชี้วัด 4 ด้าน โดยประเมินผล (คะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี )ได้แก่

1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร
2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ
4. จำนวนการตรวจต่อประชากร

ส่วนอีก 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน 3 หมวดหมู่ คือ

1. ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ

2. ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค
3. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยประเทศไทย ติดอันดับ 1 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 82.27 และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือ ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก

อีกดัชนีที่ GCI ใช้วัด คือ Global Severity Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรค COVID-19 โดยประมวลผลจาก (คะแนนน้อย หมายถึงความรุนแรงน้อย)

คะแนน 70% เป็นค่าความรุนแรง ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก 2 ส่วน
1. จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร
2. สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ และต่อประชากร

ทั้งนี้ คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความปลอดภัยทางสุขภาพทั่วโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัดความพร้อมของแต่ละประเทศในการรับมือกับโรคระบาด แบ่งเป็น 2 หมวด ประกอบด้วย 1. ความสามารถในการป้องกันโรคระบาด และ 2. ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด โดยประเทศไทย ได้คะแนนรวม 10.70 อยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 1 หมายถึงประเทศที่รับมือกับวิกฤตได้ดี โดยมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อต่ำ และมีผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร


 


ที่มา  news.thaipbs


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: