Variety Update :

มาตรการภาษี เยียวยา-ฟื้นฟูภาคธุรกิจ ของกรมสรรพสามิตมาตรการภาษี เยียวยา-ฟื้นฟูภาคธุรกิจ ของกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต ออกมาตรการทางภาษีเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 มีดังนี้

1. รถยนต์ (ประเภทรถยนต์นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า)
เพิ่มพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า โดยกำหนด ให้เสียภาษีตามมูลค่าร้อยละ2 (จากเดิมร้อยละ 4)

2. เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารและสารอื่น
แก้ไขอัตราส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10

3. สถานบริการ
สนับสนุนให้สถานบริการคงปริมาณการจ้างงาน เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างไม่ให้ตกงาน และสถานบริการจะได้รับสิทธิเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ 0 ของรายรับของบริการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563


4. ยาสูบและยาเส้น
-ขยายเวลาการบังคับใช้อัตราภาษีปัจจุบันของบุหรี่และยาเส้นออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
-เลื่อนการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ของบุหรี่และยาเส้นออกไป โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

5. สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
-ขยายเวลาส่งสินค้า เป็นภายใน 30 วัน และขยายได้อีก 30 วัน รวมถึงขยายได้หากมีความจำเป็นอีก 60 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 120 วัน
-ขยายเวลาส่งเอกสารหลักฐาน เป็นภายใน 90 วัน และขยายได้หากมีความจำเป็นอีก 60 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 150 วัน 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: