ข่าวล่าสุด

:

ประกาศแบน พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส บัญชีวัตถุอันตราย บังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระ ทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ซึ่งลงนามโดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยว ข้องกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตรและเกิดเป็นประเด็น รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงหนึ่ง

โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ศ.2535 รมว.อุตสาห กรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอัน ตรายแนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 ลงวันที่ 28 ส.ค.2556 ดังต่อไปนี้ โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน


บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุม
ลำดับที่ 53 คลอร์ไพริฟอส  
ลำดับที่ 54 คลอร์ไพริฟอส-เมทิล  
ลำดับที่ 352 พาราควอต  
ลำดับที่ 353 พาราควอตไดคลอไรด์
ลำดับที่ 354 พาราควอตไดคลอไรด์

ข้อ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ที่มา  news.thaipbs


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: