Variety Update :

เปิดตัว หุ่นยนต์ยูงทอง ช่วยลดกระแพร่กระจายของ COVID-19เปิดตัว หุ่นยนต์ยูงทอง ช่วยลดกระแพร่กระจายของ COVID-19

รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร  ผู้บริหาร iApp Technology Co.,Ltd ได้ร่วมกันแถลงข่าว เปิดตัว  หุ่นยนต์ยูงทอง ขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบแพทย์ธรรมศาสตร์ทางไกล
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19

โดย  รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เผยว่า สำหรับ "หุ่นยนต์ยูงทอง" เป็น "AI แชทบอท" ภาษาไทย ที่นำมาสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบแพทย์ธรรมศาสตร์ทางไกล ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19  นี้จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อจากคนสู่คน เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ที่สามารถให้บริการแทนทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้ในบางกิจกรรม เช่น วัดไข้ แจกอาหาร/ยา การแจ้งเตือนต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยขณะรับไว้รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน เป็นต้นแบบนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ได้

เขาเผยอีกว่า สำหรับหุ่นยนต์ยูงทองเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) และบริษัทไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด (iApp)  ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี 5G ได้ มี Software ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ ระบบปฏิบัติการเสียงภาษาไทยสำหรับหุ่นยนต์ Temi และมี Function เสริมความสามารถให้หุ่นยนต์ดังนี้


ความสามารถของหุ่นยนต์ยูงทองโดยรวม

1. สามารถวัดไข้ของผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย โดยหุ่นยนต์จะใช้กล้อง Webcam ร่วมกับกล้อง Infrared Red เพื่อใช้ในการจดจำใบหน้า (Face Detection) และวัดอุณหภูมิของผู้ป่วยได้โดยอัตโนมัติ เพียงยืนอยู่หน้ากล้อง 2 - 3 วินาที และจะทำการส่งผลการวัดไข้ให้บุคลากรทางการแพทย์โดยอัตโนมัติ

2. สามารถเดินทางส่งอาหาร ยา หรือสิ่งของ และเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ในห้องกักกันเชื้อได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล ซึ่งจะใช้เทคโนโลยี LIDAR สแกนสภาพภายในห้องพักของผู้ป่วยโดยอัตโนมัติและจดจำตำแหน่งของเตียงผู้ป่วยไว้ หุ่นยนต์จะสามารถเดินทางไปส่งยาระหว่างช่องจ่ายยาและเตียงผู้ป่วยได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่วางของไว้ที่ถาดด้านหลังของหุ่นยนต์และบอกปลายทางที่ต้องการให้ไปส่ง โดยไม่ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องใส่ชุด PPE เดินเข้าไปในห้องกักกันเชื้อ

3. สามารถทำ Teleconference โดยบุคลากรทางการแพทย์สามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่านแอพลิเคชัน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเดินตรวจวอร์ดได้จากภายนอกหรือจากที่พักอาศัย โดยหุ่นยนต์สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง หลังจากการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม

4. มีระบบ Chat Bot ที่สามารถพูดคุยและโต้ตอบเป็นภาษาไทย โดยบุคลากรทางการแพทย์สามารถเรียกชื่อของหุ่นยนต์ว่า “น้องยูงทอง” เพื่อเริ่มต้นส่งคำสั่งหรือส่งคำสนทนา และสามารถพูดคุยเล่นเพื่อคลายความกังวลของผู้ป่วยได้ ช่วยลดความจำเป็นในการเรียนรู้การใช้งาน หรือต้องใช้เจ้าหน้าที่มาคอยควบคุม


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: