ข่าวล่าสุด

:

ประกันสังคมเผย ป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ตรวจรักษาฟรีที่โรงพยาบาล 114 แห่งป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ตรวจรักษาฟรีที่โรงพยาบาล 114 แห่ง

วันที่ 30 ก.ค. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ คือให้การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง/ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ ไปจนถึงการสนับสนุน ดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. เงินทดแทน และ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน โดยกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ได้จัดโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้วถึง 114 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 107 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยจำนวน 6 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 1 แห่ง

โดยกองทุนเงินทดแทนได้กำหนดชนิดของโรคไว้ ดังนี้

- โรคที่เกิดจากสารเคมี
- โรคผิวหนังที่เกิดจากการทำงาน
- โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ
- โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก
- โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ
- โรคระบบหายใจที่เกิดจากการทำงาน
- โรคมะเร็งที่เกิดจากการทำงาน

- โรคอื่นๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการทำงาน

โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวต่อไปว่า จากสถิติข้อมูลของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจำนวนทั้งสิ้น 44,237 ราย กองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยจ่ายค่าทดแทนไปแล้ว 661,109,549.86 บาท

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยขอให้นายจ้างยื่นแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท.16 ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่ประจำทำงานเพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน หรือติดต่อคลินิกโรคจากการทำงานโดยตรง ในกรณีของผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้และมีคลินิกโรคจากการทำงานสามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง

นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้สรุปเรื่องการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 7,692 ราย โดยผลการวินิจฉัยพบว่าเป็นกรณีไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจำนวน 77 ราย และกรณีมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจำนวน 7,615 ราย

ทั้งนี้ลูกจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง)


ที่มา  thestandard


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: