Variety Update :

บรรจุวาฬบรูด้า-เต่ามะเฟือง-ปลาฉลาม-วาฬโอมูระ เป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดใหม่อีก 4 ชนิดบรรจุวาฬบรูด้า-เต่ามะเฟือง-ปลาฉลาม-วาฬโอมูระ เป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดใหม่อีก 4 ชนิด

ราชกิจจานุเษกษา ประกาศพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ บรรจุบัญชีชื่อสัตว์ทะเล เป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดใหม่อีก 4 ชนิดในรอบ 27 ปี ได้แก่ วาฬบรูด้า-เต่ามะเฟือง -ปลาฉลาม-วาฬโอมูระ ทำให้ไทยมีสัตว์ป่าสงวนรวม 19 ชนิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 โดยให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติบางมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือเอื้ออำนวยต่อการสงวน อนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรธรรม ชาติอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่า ซึ่งมีผลทำให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว เพื่อจัดให้มีมาตรการในการควบคุมการครอบครอง การค้า การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ตลอดจนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจุบัน


โดยหนึ่งในสาระสำคัญคือการบรรจุสัตว์ป่าสงวนของไทยเพิ่มเติมอีก 4 ชนิด คือ วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง ปลาฉลาม และวาฬโอมูระ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการผลักดันมากว่า 4 ปีแล้ว ส่งผลให้ประเทศไทยมีสัตว์ป่าสงวนจากรวม 19 ชนิดได้แก่  กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คือ กระซู่ กวางผา กูปรีหรือโคไพร เก้งหม้อ ควายป่า พะยูนหรือหมูน้ำ แมวลายหินอ่อน แรด ละองหรือละมั่ง เลียงผาหรือเยือง หรือกูรำหรือโครำ วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ สมเสร็จ สมันหรือเนื้อทราย ส่วนสัตว์ป่าจำพวกนำ ได้แก่ นกกระเรียน นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่ามะเฟือง และสัตว์ป่าจำพวกปลา ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ


 


 


 


ที่มา  news.thaipbs


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: