Variety Update :

ค่าเฉลี่ยอายุของผู้คนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น ผู้หญิงอายุยืนกว่าชายค่าเฉลี่ยอายุของผู้คนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น ผู้หญิงอายุยืนกว่าชาย

BBC Thai รายงานเกี่ยวกับข้อมูลของประชากรทั่วโลกที่บ่งชี้ว่า อายุของคนทั่วโลกทั้งหญิงและชายกำลังเพิ่มขึ้น แต่โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย

อายุคาดเฉลี่ยของประชากรในประเทศไทยสอดคล้องกับแนวโน้มประชากรทั่วโลก โดยข้อมูล "ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2561" ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ซึ่งหมายถึงจำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี ของประชากรชายไทยอยู่ที่ 72.2 ปี ส่วนประชากรหญิงไทยอยู่ที่ 78.9 ปี

ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า สาเหตุที่ผู้ชายมีแนวโน้มจะมีอายุคาดเฉลี่ยสั้นกว่าผู้หญิงนั้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน โดยทั่วไปผู้ชายมีแนวโน้มจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและมะเร็งมากกว่าผู้หญิง อีกทั้งยังมักดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และใช้ยาเสพติดมากกว่าผู้หญิง แถมพวกเขายังมักทำงานและกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายมากกว่าด้วย


ศ.แครอล แจ็กเกอร์ นักวิทยาการระบาดในผู้สูงวัย จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในอังกฤษบอกว่า เมื่อล้มป่วยผู้ชายมีแนวโน้มจะไปหาหมอน้อยกว่าผู้หญิง และปฏิบัติตามแนวทางการรักษาของแพทย์น้อยกว่าด้วย

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านฮอร์โมนก็ดูเหมือนจะมีผลเช่นกัน โดยฮอร์โมนเพศหญิง "เอสโตรเจน"ส่งผลให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น ขณะที่ฮอร์โมนเพศชาย "เทสโทสเตอโรน"จะส่งผลในทางกลับกัน นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่า ผู้หญิงถูกกำหนดให้มีอายุยืนกว่าผู้ชายเพื่อทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกหลานด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้หญิงมีแนวโน้มจะอายุยืนกว่าผู้ชาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสุขภาพดีกว่าเสมอไป ศ.แจ็กเกอร์ บอกว่า ผู้หญิงมีความพิการมากกว่าและผู้หญิงพิการก็มีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ชายที่พิการด้วยบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: