Variety Update :

พระโคกินน้ำ หญ้า เหล้า ธัญญาหาร ผลาหาร น้ำท่าบริบูรณ์พอสมควร เศรษฐกิจรุ่งเรืองพระโคกินน้ำ หญ้า เหล้า ธัญญาหาร ผลาหาร น้ำท่าบริบูรณ์พอสมควร เศรษฐกิจรุ่งเรือง

วันที่ 14 พฤษภาคมปีนี้ตรงกับวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกร และมีพระราชพิธีสำคัญคือ ‘พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ’ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชผล และเป็นการบำรุงขวัญเกษตรกรที่เตรียมการเพาะปลูกในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง

หนึ่งในช่วงสำคัญของพระราชพิธีคือการเสี่ยงทายของกินพระโคที่ใช้ในการทำหน้าที่ไถนา โดยพราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลปรากฏว่าพระโคกิน น้ำ หญ้า และเหล้า โหรหลวงพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ และการคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง


ส่วนพระยาแรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งได้ผ้า 6 คืบ โหรหลวงพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่


ที่มา thestandard


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: