Facebook Twitter
gPlus 
-

กองทัพเรือประกาศความพร้อม!! จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่

|กองทัพเรือประกาศความพร้อม!! จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน และงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหนา ครั้งที่ ๔ “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0

กองทัพเรือแถลงความพร้อมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป' การก่อตั้งอาเซียน และงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหนา ครั้งที่ ๔ “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” โดย กรมอู่ทหารเรือ จะจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ ระบบรักษาความปลอดภัยของกองทัพเรือไทย ที่ก้าวไปอยูในแถวหน้าของกองทัพเรือในภูมิภาค โดยมีมิตรประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว ๕๘ ประเทศ ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ กลุ่ม CLMVT ประชาชนและกําลังพลทหารเรือของมิตรประเทศให้เดินทางมาร่วมงาน โดยนําเสนอการแสดงกิจกรรมตางๆ อยางต่อเนื่อง


พล.ร.อ. พลเดช เจริญพูล รองผูบัญชาการทหารเรือ เปิดเผยวา ปัจจุบันทั่วโลกกําลังจับตาเศรษฐกิจในอาเซียน เพราะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีอํานาจทางเศรษฐกิจที่เขมแข็ง ซึ่งประเทศไทยถือวาเป็นยุทธศาสตรที่มั่นคงในทุกๆด้าน เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อของทุกภูมิภาค และยังเป็นกว้างทางเศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยี การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะทําให้ทุกคนที่มารวมงานรูจักประเทศไทย และแสนยานุภาพเทคโนโลยีทางเรือของไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคุ้มครองการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในน่านน้ําไทย

สอดคล้องกับ พล.ร.ต. สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ เจากรมพัฒนาการชาง กรมอู่ทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหนา ครั้งที่ ๔ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ที่สําคัญคือการรวบรวมเทคโนโลยีทางเรือที่ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกวาทุกครั้ง เพราะการมีระบบอํานวยการรบที่มีความทันสมัย พร้อมกับการมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หมายถึงความสามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพเรือไทยได้ก้าวหน้าไปอีกระดับ ทั้งยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ การจับคู่เจรจา (Business Matching) การรวมมือทางการค้า และการร่วมลงทุน ทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษอยางยิ่งใหญ่ ดังนี้การปาฐกถาพิเศษ ได้เชิญวิทยากรชั้นนําระดับประเทศเข้าร่วมการเสวนาด้านการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี /คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ /ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม /คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ /ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ Dinner Talk โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหนาที่บริหาร บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

นอกเหนือจากนี้ยังมี Super Yacht Show/ มหกรรมทางเรือนานาชาติ มวยระดับโลก การแสดงคอนเสิร์ต ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น (Chang Music Connection Present International Fleet Review) การเห่เรือ ขบวนรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck Caravan)

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เมืองพัทยามีแผนยุทธศาสตร์เมืองว่าด้วยการเป็นนครศูนย์กลางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่สําหรับทุกคน ซึ่งหมายถึง การพัฒนาเมืองจะต้องครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ดังนั้นการสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดแนวคิดนําไปสูการลงทุนในอนาคต
ขณะที่ นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้แทนเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อประสานในทุกๆ ด้านร่วมกับกองทัพเรือ ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรมสมทบ ด้านสถานที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการแพทย์และพยาบาล การจัดการจราจร และโรงแรมที่พัก เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ต้องใช้ลําเลียงกําลังพล รวมถึงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อให้กิจกรรมมีความสง่างามสมบูรณ์แบบมากที่สุด

สําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเขาชมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” วันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่อาคาร PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา สวนการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ที่บริเวณอ่าวพัทยา มีกําหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีประมาณการกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศที่เข้าร่วม ประกอบดวยเรือของกองทัพเรือ จํานวน ๑๕ ลํา เรือของประเทศสมาชิกอาเซียน และเรือของประเทศนอกอาเซียน จํานวนกวา ๒๘ ลํา จาก ๑๘ ประเทศ และอากาศยานของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ จํานวน ๒๐ เครื่อง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

กองทัพเรือประกาศความพร้อม!! จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่

กองทัพเรือประกาศความพร้อม!! จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่

กองทัพเรือประกาศความพร้อม!! จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๕๐ ปี การก...

SHAREความคิดเห็น
จูบสะท้านกองทัพเรืออเมริกัน!!

จูบสะท้านกองทัพเรืออเมริกัน!!

สำนักข่าวต่างประเทศเผยภาพเหตุการณ์จ่าทหารเรือของสหรัฐฯ จูบปากเพื่อนชาย เพื่อแสดงความดีใจหลังพบกัน จา...

SHAREความคิดเห็น
กองทัพเรือชวนล่องเรือจักรีนฤเบศรวันเด็ก

กองทัพเรือชวนล่องเรือจักรีนฤเบศรวันเด็ก

ทร.เตรียมเรือหลวงจักรีนฤเบศรเข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติพาล่องทะเลชมความงามอ่าวสัตหีบ

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน