Variety Update :

กองทัพเรือประกาศความพร้อม!! จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่กองทัพเรือประกาศความพร้อม!! จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน และงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหนา ครั้งที่ ๔ “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0

กองทัพเรือแถลงความพร้อมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป' การก่อตั้งอาเซียน และงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหนา ครั้งที่ ๔ “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” โดย กรมอู่ทหารเรือ จะจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธยุทโธปกรณ ระบบรักษาความปลอดภัยของกองทัพเรือไทย ที่ก้าวไปอยูในแถวหน้าของกองทัพเรือในภูมิภาค โดยมีมิตรประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว ๕๘ ประเทศ ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ กลุ่ม CLMVT ประชาชนและกําลังพลทหารเรือของมิตรประเทศให้เดินทางมาร่วมงาน โดยนําเสนอการแสดงกิจกรรมตางๆ อยางต่อเนื่อง


พล.ร.อ. พลเดช เจริญพูล รองผูบัญชาการทหารเรือ เปิดเผยวา ปัจจุบันทั่วโลกกําลังจับตาเศรษฐกิจในอาเซียน เพราะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีอํานาจทางเศรษฐกิจที่เขมแข็ง ซึ่งประเทศไทยถือวาเป็นยุทธศาสตรที่มั่นคงในทุกๆด้าน เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อของทุกภูมิภาค และยังเป็นกว้างทางเศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยี การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะทําให้ทุกคนที่มารวมงานรูจักประเทศไทย และแสนยานุภาพเทคโนโลยีทางเรือของไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคุ้มครองการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในน่านน้ําไทย

สอดคล้องกับ พล.ร.ต. สมารมภ์ ชั้นสุวรรณ เจากรมพัฒนาการชาง กรมอู่ทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหนา ครั้งที่ ๔ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ที่สําคัญคือการรวบรวมเทคโนโลยีทางเรือที่ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกวาทุกครั้ง เพราะการมีระบบอํานวยการรบที่มีความทันสมัย พร้อมกับการมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หมายถึงความสามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพเรือไทยได้ก้าวหน้าไปอีกระดับ ทั้งยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ การจับคู่เจรจา (Business Matching) การรวมมือทางการค้า และการร่วมลงทุน ทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษอยางยิ่งใหญ่ ดังนี้การปาฐกถาพิเศษ ได้เชิญวิทยากรชั้นนําระดับประเทศเข้าร่วมการเสวนาด้านการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี /คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ /ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม /คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ /ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ Dinner Talk โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหนาที่บริหาร บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

นอกเหนือจากนี้ยังมี Super Yacht Show/ มหกรรมทางเรือนานาชาติ มวยระดับโลก การแสดงคอนเสิร์ต ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น (Chang Music Connection Present International Fleet Review) การเห่เรือ ขบวนรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck Caravan)

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เมืองพัทยามีแผนยุทธศาสตร์เมืองว่าด้วยการเป็นนครศูนย์กลางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่สําหรับทุกคน ซึ่งหมายถึง การพัฒนาเมืองจะต้องครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ดังนั้นการสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดแนวคิดนําไปสูการลงทุนในอนาคต
ขณะที่ นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้แทนเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อประสานในทุกๆ ด้านร่วมกับกองทัพเรือ ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรมสมทบ ด้านสถานที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการแพทย์และพยาบาล การจัดการจราจร และโรงแรมที่พัก เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ต้องใช้ลําเลียงกําลังพล รวมถึงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อให้กิจกรรมมีความสง่างามสมบูรณ์แบบมากที่สุด

สําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเขาชมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” วันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่อาคาร PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา สวนการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ที่บริเวณอ่าวพัทยา มีกําหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีประมาณการกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศที่เข้าร่วม ประกอบดวยเรือของกองทัพเรือ จํานวน ๑๕ ลํา เรือของประเทศสมาชิกอาเซียน และเรือของประเทศนอกอาเซียน จํานวนกวา ๒๘ ลํา จาก ๑๘ ประเทศ และอากาศยานของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ จํานวน ๒๐ เครื่อง


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: