Variety Update :

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมเนื่องใน วันงดดื่มสุราแห่งชาติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ความว่า การถือกำเนิดเป็นมนุษย์นั้นมีคุณหลายสถาน ประการสำคัญคือได้มีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาอบรมตนให้เจริญด้วยสติปัญญา เพราะการที่มีอวัยวะและประสาทสัมผัสสำหรับสดับตรับฟัง สนทนา ค้นคว้า อ่าน เขียน เรียนรู้ในสรรพวิชชา ย่อมนำให้เกิด "สติ" คือความระลึกได้ และ "สัมปชัญญะ" คือความรู้ตัวอยู่เสมอ

อัตภาพของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของที่ได้มาโดยง่าย เมื่อกุศลวิบากส่งผลให้บุคคลมีกายและจิตเป็นดั่งภาชนะรองรับความเจริญงอกงามแล้ว จึงไม่ควรเลือกเสพสุรายาเมาให้เข้าไปกัดกร่อนทำลายภาชนะอันดีนั้น ความเสื่อมโทรม ผุพัง และแตกสลายก่อนเวลาอันควร ทำให้บุคคลสูญเสียโอกาสที่จะใช้กายและจิตเป็นเครื่องผลิตคุณงามความดี


ทั้งนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโทษของการเสพสุราเมรัยไว้ในสัพพลหุสสูตร ว่า "การดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทำไห้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์"

เมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึง จึงควรที่ท่านทั้งหลายจะสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมา แล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาด เพื่อเปิดโอกาสให้ตนมีกายและจิตสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ สำหรับเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญา สามารถใช้เป็นเครื่องกำบังอันตรายในปัจจุบัน และป้องกันความตกต่ำในภายหน้า

 “ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”


ที่มา  news.thaipbs


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: