Variety Update :

สำนักฯพุทธ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบ COVID-19สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 แจกอาหาร ยารักษาโรค และให้ความรู้ ที่วัดหลายแห่งทั่วประเทศ

วันที่ 1 เม.ย.2563  เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา มอบหมายให้ พระราชพรหมาภรณ์ ผจล.วัดยานนาวา, พระราชวชิโรดม รก.เจ้าคณะเขตสาทร พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเขตสาทร และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มอบอาหารแก่ประชาชนผู้ยากลำบาก ในโครงการโรงทานสนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยวัดยานนาวา ร่วมกับ สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม สำนักงานเขตสาทร ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 (แก้วสีบุญเรือง) และภาคีเครือข่าย จัดมอบอาหารด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยปฏิบัติตามมาตรการ มติมหาเถรสมาคม ประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ คือการให้อาหาร ยารักษาโรค และให้ความรู้กับประชาชน แต่ไม่ใช่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมารวมกลุ่มกัน แต่เป็นการให้ผู้นำชุมชนเข้ามารับอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป ทางวัดยานนาวาได้กำหนดมาตรการสำหรับผู้มารับบริการดังนี้

1.ใส่หน้ากากอนามัย
2.เว้นระยะห่าง  1.5-2  เมตร
3.ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดไข้
4.ยืนรอตามจุดที่กำหนด  
5.ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ  
6.รับแล้วให้กลับบ้านทันที

สำหรับโรงทานสนองพระดำรินี้ จากข้อมูลเบือ้งต้นพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯแล้ว 14 แห่ง ได้แก่ วัดยานนาวา วัดอรุณราชวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดบางบอน วัดโลกานุเคราะห์ วัดลาดปลาเค้า วัดบำเพ็ญเหนือ วัดปากบ่อ วัดสะพาน วัดอินทรวิหาร วัดนาคปรก วัดราชผาติการาม วัดนิมมานรดี และวัดบางนาในสำหรับต่างจังหวัดเบื้องต้นมีจัดตั้งศูนย์ฯแล้วไม่น้อยกว่า 150 แห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   โทรศัพท์ 02-441-7999


 


ที่มา  news.thaipbs


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: