Variety Update :

กรมสุขภาพจิต ชวนช่วยกันสร้างระบบนิเวศเชิงบวกในโซเชียลมีเดีย COVID-19กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนช่วยกันสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นเกราะป้องกัน ทั้งทางกายและใจต่อ COVID-19

กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนช่วยกันใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างเกราะป้องกันทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตต่อ COVID-19 โดยร่วมกันสร้างและส่งต่อข้อความเชิงบวกและความรู้ด้านการดูแลตนเองและคนรอบข้าง ที่มีเนื้อหาเน้นการสร้างสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันท์

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวว่า ความร่วมมือของคนไทยทุกคนและการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงนี้ ความร่วมมือของประชาชนในการช่วยกันดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีเป็นการปรับระบบนิเวศทางสังคมให้สามารถรับมือกับปัญหาโรคระบาดในช่วงนี้ได้ และอีกหนึ่งในความร่วมมือที่สำคัญของประชาชนคือการช่วยกันสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดีย

กรมสุขภาพจิตได้ทำการติดตามการใช้งานโซเชียลมีเดียของประชาชนไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 พบว่าประชาชนมีความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ทั้งมีการผลิตและส่งต่อข้อมูลข่าวสารและข้อมูลทางวิชาการจำนวนมากบนโลกโซเชียล ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง การดูแลสุขอนามัย การป้องกันตนเอง จากการติดต่อโรค แต่พบว่ายังมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่มีลักษณะเป็นข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความหวาดวิตก ต่อสังคมโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ลดทอนความน่าเชื่อถือของการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ หรือสร้างความขัดแย้งของประชาชน นอกจากนั้นการพาดหัวข่าวออนไลน์ที่มีการส่งต่อในวงกว้างบางครั้งมีลักษณะสั้นและใช้คำที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่านได้มาก หากผู้รับข่าวสารไม่ได้อ่านเนื้อหาภายในโดยละเอียด อาจเกิดความกลัว วิตกกังวล โกรธ หรือสับสน ได้ง่าย


นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขพยายามอย่างมากในการจัดการข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดโทษกับประชาชนหรือทำให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงมากขึ้น ในขณะเดียวกันการที่ประชาชนช่วยกันสร้างและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ จะช่วยเบียดบังพื้นที่ข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ลดน้อยลง อีกด้วย ข่าวสารที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมและควรส่งต่อ ได้แก่ ข่าวสารอัพเดทสถานการณ์ในปัจจุบันจากกระทรวงสาธารณสุขหรือแหล่งที่เชื่อถือได้ ข่าวสารความรู้การปฏิบัติตัวในภาวะโรคระบาด ข้อมูลศักยภาพและความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ ข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ข้อความให้กำลังใจผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อความเชิงบวกในการดูแลกันและกัน

การสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดียเช่นนี้ โดยเน้นการสร้างสำนึกเพื่อสังคมและการสร้างสังคมสมานฉันท์จากคนไทยทุกคน จะช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินงานการควบคุมโรคได้ดีมากขึ้นโดยมีประชาชนเป็นกำลังสำคัญและจะทำให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ไปด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี


 


 


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: