Facebook Twitter
gPlus 
-

มันดาลา งานศิลป์แฝงธรรมะพุทธทิเบตที่งดงามและยิ่งใหญ่

|มันดาลา งานศิลป์พุทธทิเบตที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 20 กันยายน 2017 ของผลงานมันดาลาทรายที่ถูกนำมาจัดแสดงภายในเมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซึ่งสร้างขึ้นจากฝีมือของพระทิเบต 16 รูป ในเวลาครึ่งปี ผลงานชิ้นนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 เมตร และได้รับการประกาศให้เป็นภาพมันดาลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยสมาคมสถิติโลกแห่งฮ่องกง

มันดาลาเป็นงานศิลปะทางศาสนาที่มีความวิจิตรงดงามอย่างยิ่งของศาสนาพุทธในทิเบต ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่สลับซับซ้อน และผสมผสานด้วยงานหัตถกรรมอันหลากหลาย ทั้งการวาดภาพด้วยมือ การหล่อทองแดง การวางทราย การแกะสลักไม้ และการปักด้วยมือ


“...คำว่า ‘มันดาลา’ มาจากภาษาสันสกฤต คือ ‘มันดา (manda)’ แปลเป็นภาษาทิเบต ตรงกับคำว่า ‘dkyil’ ซึ่งหมายถึง ‘แก่นศูนย์กลาง หรือที่นั่ง’ โดยใช้ในความหมายควบคู่ไปกับคำว่า ‘โพธิ’ หรือการตื่น การบรรลุธรรม ซึ่งชี้ถึงสถานที่นั่งภายใต้ต้นโพธิ์ ที่ซึ่งการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์ได้เกิดขึ้น ส่วนคำว่า ‘ลา (la)’ หมายถึง ‘วงล้อที่หลอมรวมแก่น’ ดังนั้น ‘มันดาลา’ จึงแปลว่า ‘ที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆในขณะที่รู้แจ้ง’ และภาพเหล่านี้จะปรากฏในมโนทัศน์ของวัชราจารย์(ครูบาอาจารย์ในพุทธศาสนานิกายวัชรยาน) สำหรับคนไทยเราเรียกคำว่ามันดาลาเป็นสำเนียงไทยว่า ‘มณฑล’ นั่นเอง ซึ่งก็มีความหมายสอดคล้องกัน

ในทางคัมภีร์แล้ว ทิเบตถือว่าทุกชีวิตก็คือมันดาลา มากกว่าจะเป็นเพียงแค่จุดของการ ตระหนักรู้ เพราะเราก็คือสิ่งแวดล้อมของเราเอง อาจกล่าวได้ว่า มันดาลาก็เปรียบเหมือน กับพิมพ์เขียวสำหรับการบรรลุธรรม ที่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยตนเองสู่อิสรภาพ ที่แท้จริงเท่านั้น แต่ยังเป็นการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะแวดล้อม

โดยทั่วไป มันดาลามักจะสร้างเป็นวิหารที่มีประตู 4 ทิศ ซึ่งแต่ละทิศจะแสดงถึงพรหมวิหารทั้ง 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และก่อนที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะเดินเข้าประตูได้นั้น จะต้องผ่านด่านทดสอบคือกำแพง 4 ชั้น ซึ่งประกอบไปดัวย
    1.กำแพงไฟแห่งความรู้อันบริสุทธิ์
    2.กำแพงเพชรแสดงความแข็งแกร่งและกล้าหาญ
    3.กำแพงหลุมศพแห่งการมีสติรู้
    4.กำแพงดอกบัวแสดงถึงการยอมอุทิศตนต่อพุทธะมันดาลาสามารถสร้างได้จากกระดาษ ผ้า หรือทรายก็ได้ โดยมักเริ่มจากโครงประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตแบบง่ายๆ และค่อยๆเพิ่มรายละเอียดภายในตามแต่จินตนาการหรือ ภาพนิมิตที่เห็น ดังนั้นการสร้างแต่ละครั้งสิ่งที่สำคัญคือ จิตใจที่มีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ กำลังสร้าง

พระลามะส่วนใหญ่รู้วิธีการสร้างมันดาลา เพื่อใช้ในการประกอบพีธีต่างๆ ซึ่งมักสร้าง โดยการโรยทรายผสมสี มันดาลาบางรูปใช้เวลาสร้างเป็นเดือน ดังนั้น โดยพื้นฐานแล้ว การสร้างมันดาลาเป็นการฝึกฝนจิตอย่างหนึ่ง มโนจิตและสมาธิต้องดำเนินไปด้วยกัน การ สร้างมันดาลาไม่มีการร่างโครงร่างก่อน ไม่ว่ารูปเมนดาลานั้นจะใหญ่หรือเล็กขนาดใด ดังนั้นมโนจิตในมันดาลานั้นต้องเที่ยงตรง สมาธิต้องมั่นคง บางครั้งพระบางรูปจะท่องมนตราและแผ่เมตตาในขณะที่สร้างด้วยส่วนปริศนาธรรมที่แฝงมาในมันดาลานั้นก็คือ ไม่ว่าจะสมบูรณ์สวยงามหรือมั่นคง เพียงใด สุดท้ายก็ต้องสูญสลายไปตามธรรมชาติ และก็เช่นกันเมื่อสูญสลายไปแล้ว ก็จะต้องถูกสร้างขึ้นมาอีก เพราะความมีอยู่ทำให้เกิดความว่าง และความว่างก็เป็นบ่อเกิด ของความมีอยู่

นอกจากนี้ ชาวทิเบตเองยังมีความเชื่อว่า มันดาลาสร้างโดยพระผู้มีปัญญาอันบริสุทธิ์ เนื่องจากในขณะที่สร้าง พระสงฆ์ได้อัญเชิญพลังศักดิ์สิทธิ์มาสถิตในมันดาลา ซึ่งจะ เป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมมันดาลา อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองปกป้องสถานที่ซึ่งมันดาลานั้นตั้งอยู่อีกด้วยปัจจุบัน ได้มีการประยุกต์เรื่องมันดาลามาใช้ในการบำบัดรักษาโรคทางจิต โดยให้ผู้ รับการบำบัดวาดภาพมันดาลา ซึ่งเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และจิตใต้สำนึกของตัวตน ภายใน ทำให้นักจิตแพทย์สามารถเข้าใจถึงปมปัญหาของคนไข้ได้มากขึ้น มันดาลาในยุค ปัจจุบันจึงมีรูปร่างและสีสันที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ละบุคคลจะสร้างออกมา

อย่างไรก็ดี ภาพมันดาลาเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง บางท่านอาจสนใจเพียงความสวยงาม และความสงบสุขเมื่อได้พบเห็น แต่แท้จริงแล้วมันดาลา เป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดสิ่งที่เป็น นามธรรมของพระพุทธศาสนาออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ ความหมายที่แท้จริงซึ่งแฝง คำสอนในมันดาลาไม่ควรจะถูกมองข้ามไป และผู้ที่จะนำมันดาลาไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ ควรมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางพุทธศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องสุญญตา และหลักธรรมต่างๆ เป็นอย่างดีเสียก่อน และควรตระหนักอยู่เสมอถึงสาระของมันดาลา และประโยชน์ที่ได้รับต่อการปฏิบัติและการฝึกจิตในการพิจารณา...”
ข้อมูลจาก China Xinhua News , palungdham.comข่าวที่เกี่ยวข้อง...

มันดาลา งานศิลป์แฝงธรรมะพุทธทิเบตที่งดงามและยิ่งใหญ่

มันดาลา งานศิลป์แฝงธรรมะพุทธทิเบตที่งดงามและยิ่งใหญ่

มันดาลาเป็นงานศิลปะทางศาสนาที่มีความวิจิตรงดงามอย่างยิ่งของศาสนาพุทธในทิเบต ทั้งยังเต็มไปด้วยปริศนาธรรมที่แฝงมา

SHAREความคิดเห็น
ปริศนาธรรม 'ไม้เน่า'

ปริศนาธรรม 'ไม้เน่า'

เวลามีใครมาทำให้เราโกรธ จนเรื่องต่างๆ เหตุต่างๆที่ทำให้เราโกรธมันดับไปหมดแล้ว แต่เราก็ยังเก็บมาคิดมาแค้นอยู่นั่นแหละ ไม่รู้เสียดายอะไร... ทั้งๆที่รู้ว่าทำให้เป็นทุกข์ แต่ก็เก็บความคิดแค้นมาเผาใจอยู่เรื่อยๆ

SHAREความคิดเห็น
ปริศนาธรรมจากงานศพแบบโบราณ

ปริศนาธรรมจากงานศพแบบโบราณ

ในยุคนี้ที่ความเชื่อไม่ค่อย มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากมายเหมือนเมื่อก่อนพิธีกรรมต่าง ๆ ที่คนโบราณเคยถือปฏิบัติกันมา ก็ดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปกับกาลเวลาทุกวัน ทุกวัน

SHAREความคิดเห็น
ปริศนาธรรมในงานศพ

ปริศนาธรรมในงานศพ

ทั้งการมัดตราสังข์ การเคาะโลงรับศีล การสวดอภิธรรม การบวชหน้าไฟ หรือการใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้า เหล่านี้ล้วนเป็นปริศนาธรรมแก่ผู้ที่ยังอยู่ทั้งสิ้น

SHAREความคิดเห็น
ปริศนาธรรมจากพระพุทธรูป

ปริศนาธรรมจากพระพุทธรูป

พระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธให้ความเคารพศรัทธามาก สิ่งที่เหมือนกันของรูปเปรียบหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้ ... ที่สังเกตเห็นได้มีอยู่ด้วย กัน 3 ประการ คือ

SHAREความคิดเห็น
8 ปริศนาธรรมการปลงศพ

8 ปริศนาธรรมการปลงศพ

พิธีศพของคนไทยความหมายมาก มีหลายหลากปริศนาธรรมพึงจำไว้ แต่เริ่มต้นมัดตราสังยังร่างกาย จวบสุดท้ายเผาเป็นขี้เถ้าเล่าบอกธรรม

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน