Variety Update :

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องวันมาฆบูชา


                                                  Clip  by  ว.วชิรเมธี 

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมที่ถือกันว่า เป็นการประมวลหลักใหญ่ใจความของพระพุทธศาสนาเอามาไว้ในคราวเดียว "โอวาทปาติโมกข์" นั่นแหละ คือสิ่งที่เรียกว่า "หัวใจของพระพุทธศาสนา"

สาระสำคัญของ "โอวาทปาติโมกข์" นั้น มี 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งอาตมาภาพขอเรียกว่า หลักการสาม ก็คือ

1. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
2. การทำความดีให้ถึงพร้อม
3. การทำจิตให้บริสุทธิ์

อุดมการณ์สี่ คือ
1. ความอดทยอดกลั้น
2. การไม่เบียดเบียนใครๆ
3. การมีความสงบ
4. ภาวะพระนิพพาน

วิธีการหก คือ
1. ไม่ว่าร้ายใคร
2. ไม่ทำร้ายใคร
3. สำรวมในวินัยหรือพระปาติโมกข์
4. รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร
5. อยู่ในสถานที่อันสงบสงัด
6. รู้จักพัฒนาจิตให้ประณีตดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป

หากยังไม่รู้จัก หลักการสาม , อุดมการณ์สี่ , วิธีการหก ก็ยังไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง เป็นได้อย่างดีก็แค่พุทธศาติ๊กชน ไม่ใช่พุทธศาสนิกชน


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: