Variety Update :

เกาหลีใต้กลายเป็น สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว
เกาหลีใต้กลายเป็น สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว

สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ 27 ส.ค. ว่าเกาหลีใต้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) แล้ว หลังจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุครองสัดส่วน 14 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด

อ้างอิงผลสำรวจสำมะโนประชากรปี 2017 ระบุว่าเกาหลีใต้มีประชากรทั้งหมด 51.42 ล้านคน เมื่อนับถึงวันที่ 1 พ.ย. ปีก่อน โดยราว 14.2 เปอร์เซ็นต์หรือ 7,115,000 คน เป็นประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หมายถึงจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเกิน 14 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดภายในประเทศ

เกาหลีใต้นั้นเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเกิน 7 เปอร์เซ็นต์ในปี 2000 และหากสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (super-aged society)

ตัวเลขสถิติล่าสุดยังแสดงช่องว่างระหว่างประชากรผู้สูงอายุกับประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีของเกาหลีใต้ ซึ่งมีจำนวน 6,632,000 ล้านคนหรือ 13.3 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด

ภาวะประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและอัตราการเกิดใหม่ลดลงกลายเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ เนื่องจากตัดลดศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่คนรุ่นใหม่กว่า

ส่วนจำนวนประชากรวัยทำงานที่มีอายุ 15 - 64 ปีของเกาหลีใต้อยู่ที่ 36,196,000 ล้านคน เมื่อนับถึงวันที่ 1 พ.ย. ปีก่อน ลดลง 0.3 เปอร์เซ็นต์หรือ 116,000 คนจากปีก่อนหน้านั้น


 

ที่มา  China Xinhua News

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: