Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ
19 พ.ย. 53 - 22 พ.ย. 53

ประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ริมแม่น้ำปิง จังหวัดตาก
วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2553


การลอยกระทงกะลามะพร้าวเป็นสายในแม่น้ำปิง ซึ่งมีแห่งเดียวในเมืองไทย โดยมีการแข่งขันปล่อยกระทงสายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และประกวดกระทงผ้าป่าน้ำ (กระทงนำ) ร่วมประเพณีลอยกระทง และชมมหรสพต่างๆ ตลอดงาน
กลับขึ้นด้านบน