Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลเงาะโรงเรียนบ้านนาสาร
21 ก.ค. 53 - 27 ก.ค. 53

งานเทศกาลเงาะโรงเรียนบ้านนาสาร
เทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2553กิจกรรม
การจัดกิจกรรมทัวร์สวนผลไม้ การประกวดเงาะโรงเรียน และผลิตผลทางการเกษตร การประกวดธิดาเงาะโรงเรียน และออกร้านนิทรรศการด้านการเกษตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เทศบาลเมืองนาสาร โทรศัพท์ 0 7734 1018 - 21
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0 7728 8818 - 9
E-Mail : tatsurat@tat.or.thกลับขึ้นด้านบน