Facebook Twitter
gPlus 
-

งานส่งเสริมวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง
12 เม.ย. 53 - 16 เม.ย. 53

งานส่งเสริมวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
วันที่ 12 - 16 เมษายน 2553 เวลา 8.00 - 20.00 น.


อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 12 - 16 เมษายน 2553 เพื่อฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมของชาวล้านนาในอดีต รวมทั้งรูปแบบการแต่งกายของชาวล้านนาในอดีต และถือเป็นโอกาสอันดีในการร่วมทำบุญและเฉลิมฉลองการได้รับพระราชทานชื่อสถานที่จัดงานพืชสวนโลก เป็น "อุทยานหลวงราชพฤกษ์"

กิจกรรม
วันที่ 12 เมษายน 2553
พิธีเปิดงาน มีขบวนแห่เครื่องสักการะ แห่น้ำขมิ้นส้มป่อย ผู้ร่วมงานแต่งกายชุดล้านนายุคต่าง ๆ มีการแสดงพื้นเมือง และที่สำคัญคือ การสวดมหาสันติงหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 99 รูป


วันที่ 13 - 16 เมษายน 2553

กิจกรรมชุมชนชาวล้านนา ประกอบด้วย การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงซอพื้นบ้าน การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสาธิตของช่างหัตถกรรม การสาธิตการทำอุปกรณ์ตกแต่งในวันสงกรานต์ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดทำอาหาร ขนมพื้นเมือง กาดหมั้วคัวกิ๋น คัวใจ๊ (ของกินของใช้พื้นบ้าน) การก่อเจดีย์ทราย การเล่นน้ำปี๋ใหม่เมืองแบบดั้งเดิม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายตลอดวัน


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษในแต่ละวัน ได้แก่
13 เมษายน 2553 ขบวนแห่ต้นกล้วยล่องสังขานต์
14 เมษายน 2553 ขบวนขนทราย และก่อเจดีย์ทราย
15 เมษายน 2553 การแกะสลักไม้ค้ำสะหลีหลวง และพิธีแห่ไม้ค้ำสะหลีหลวง โดยเทศบาลตำบลแม่เหียะ 5 ชุมชน
16 เมษายน 2553 เป็นวันสุดท้ายมีพิธีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล


กลับขึ้นด้านบน