Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีปอยส่างลอง(บวชลูกแก้ว)ประจำปี 2553
9 เม.ย. 53 - 11 เม.ย. 53

งานประเพณีปอยส่างลอง(บวชลูกแก้ว)ประจำปี 2553
ณ วัดม่วยต่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 9 - 11 เมษายน 2553เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนป๊อกกาดเก่าจัดงานสืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2553 โดยงานดังกล่าวเป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

ตามพุทธประวัติ ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะออกผนวช พระองค์ทรงเสวยราชสมบัติ คำว่า "ส่างลอง" เป็นคำไต (ไทยใหญ่) ผสมระหว่างคำว่า "ส่าง" และ "ลอง" มาจากคำว่า "อลอง" แปลว่า กษัตริย์ ดังนั้น ส่างลอง  จึงหมายถึงผู้ที่จะเตรียมบวชเป็นสามเณร ในอดีตแม่ฮ่องสอนยังไม่มีโรงเรียนมากนักเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะว่างจากการทำไร่ ทำนา อีกทั้งชาวไตซึ่งเคร่งครัดในพุทธศาสนาจึงนิยมบุตรหลานไปบวชเป็นสามเณรเพราะถือว่าผู้ใดที่ได้ทำการบวชสามเณรจะได้รับกุศลแรง ประเพณีปอยส่างลองจึงเป็นประเพณีบรรพชาสามเณรตามแบบไตเพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้า ชาวไตมีความเชื่อว่าได้กุศลแรงกว่า  การอุปสมบทพระภิกษุ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดงานประเพณีปอยส่างลองขึ้นหลายแห่งในทุกอำเภอ มักมีการจัดขึ้นประมาณปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนของทุกปี  นับเป็นเอกลักษณ์ของแม่ฮ่องสอนเพราะเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลองนับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับการร่วมทำบุญไปพร้อมกัน ด้วยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชุมชนป๊อกกาด ร่วมกับ วัดม่วยต่อกำหนดจัดงานประเพณี ปอยส่างลองขึ้นในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2553 รวม 3 วัน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอนและเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไตจังหวัดแม่ฮ่องสอนในงานปอยส่างลอง   (บวชลูกแก้ว) ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2553 ณ วัดม่วยต่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร.053-612016 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361-2982-3 http://www.travelmaehongson.org/
กลับขึ้นด้านบน