Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันตราดรำลึก
23 มี.ค. 53 - 27 มี.ค. 53

งานวันตราดรำลึก
ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด
วันที่ 23-27 มีนาคม 2553


จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เดิมชื่อ บ้านบางพระ เมืองตราดต้องสูญเสียอิสรภาพตกไปอยู่ในความครอบครองของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2447 แต่ด้วยพระปรีชาชาญแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง จนฝรั่งเศสจำต้องตกลงยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดกลับสู่สยามประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หลังจากยึดครองเมืองตราดมาเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน 7 วัน

การทำสัญญาครั้งนั้น พระองค์มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญยิ่งที่จะคงเมืองตราดไว้เป็นของสยามประเทศ จึงจำเป็นต้องยินยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณให้ฝรั่งเศสแทน
แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะ ที่ทรงมีต่อชาวตราดอย่างใหญ่หลวง พี่น้องประชาชนชาวตราดต่างได้พร้อมใจกันจัดงานวันตราดรำลึกขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา 

กิจกรรม      
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงละครย้อนยุคประวัติศาสตร์เมืองตราด การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การจัดนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงบนเวทีกลาง มหรสพ ดนตรี 

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานจังหวัดตราด โทรศัพท์ 0 3951 1282 , 03951 2081
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259 - 60
กลับขึ้นด้านบน