Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงในแผ่นดินพระเจ้าลิไท
27 ก.พ. 53 - 8 มี.ค. 53

งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงในแผ่นดินพระเจ้าลิไท
บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่  27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2553

ประเพณีนบพระเล่นเพลง เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากสุโขทัย ซึ่งได้กล่าวถึงว่า ในสมัยพญาลิไทได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกามาบรรจุไว้ที่องค์พระเจดีย์ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม ดังนั้นจึงได้มีการจัดขบวนของเจ้าผู้ครองนครไปนมัสการพระบรมธาตุ การจัดงานนบพระเล่นเพลง ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการ ฟื้นฟูและเผยแพร่ประเพณีดั้งเดิมที่ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจถึง ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตน จังหวัดกำแพงเพชรได้ฟื้นฟูประเพณีนบพระเล่นเพลงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ด้วยการจัดขบวนแห่พยุหยาตราจำลองไป นบพระ และเวียนเทียนพระบรมธาตุเจดีย์ และได้มีการแสดงการละเล่น เล่นเพลง กันเป็นที่เอิกเกริก รวมทั้งจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงถึงประวัติความเป็นมาของการตั้งบ้านแปลงเมือง นอกจากนี้ยังได้มีการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น

กิจกรรม
ขบวนแห่นมัสการพระบรมธาตุ การจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สาธิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กิจกรรมทางศาสนา การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงประกอบแสง เสียง

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0 5584 1544
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6228-9กลับขึ้นด้านบน