Facebook Twitter
gPlus 
-

ม่วนอก ม่วนใจ๋ ร่วมสืบสานปี๋ใหม่เมืองหละปูน
11 เม.ย. 60 - 13 เม.ย. 60สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน  ประจำปี  ๒๕๖๐

จังหวัดลำพูน
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๖๐จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน  ประจำปี  ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐–๑๙.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าว สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดลำพูน โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, นายสิทธศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ ผู้แทนนายอำเภอป่าซาง, นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, วงดนตรี SL MUSIC รองแชมป์ Thailand Got Talent season 4 พร้อมด้วยข้าราชการภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน

อาณาจักรล้านนา เป็นแหล่งกำเนิดภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกัน ด้วยความเอื้ออาทรและสังคมสันติสุขตลอดมา โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตที่งดงามของชาวลำพูน ซึ่งมีความหลากหลายแต่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ในช่วงเวลาที่ผ่านมายังขาดการนำเสนอความมีคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง จึงไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเท่าที่ควร

การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรู้จัก และเข้าถึงความมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงามของเมืองลำพูน เช่น การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่โดดเด่นตามห้วงเวลาและความนิยมของประชาชนแต่ละพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น

ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความมีคุณค่าทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่จังหวัดลำพูนมากยิ่งขึ้น

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งกิจกรรมแต่ละวันมีหลากหลายกิจกรรม ดังนี้

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
- พิธีเปิดงานปี๋ใหม่เมืองหละปูน ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี
- ชมขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ อัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อประดิษฐาน ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, ชมการประกวดหมากสุ่ม หมากเป็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก ระดับประชาชนทั่วไปและนักเรียน โรงเรียนในจังหวัดลำพูน ,ชมกิจกรรมสาธิตการตัดตุงของนักเรียน โรงเรียนเขตเทศบาลเมืองลำพูน ณ บริเวณศาลาบาตร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง ร่วมรำวงย้อนยุค “ทุ่งสวรรค์หละปูน” และกิจกรรมวิถีชีวิตของชาวล้านนาเสริมศิริมงคล “เทศกาลสงกรานต์ รับตุงปักเจดีย์ทราย”

วันที่ 12 เมษายน 2560
- พิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง
  จุดที่ ๑ ประตูท่าขาม ประธานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ประธานในพิธี พร้อมพิธีสมโภชน้ำทิพย์ ดอยขะม้อ
  จุดที่ ๒ ประตูลี้ ประธานโดย นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
  จุดที่ ๓ ประตูช้างสี ประธานโดย นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน
  จุดที่ ๔ ประตูมหาวัน ประธานโดย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ณ บริเวณลานประตูมหาวัน
(ตรงข้ามวัดมหาวัน)
-ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ ลานประตูมหาวัน

วันที่ 13 เมษายน 2560
- ชมขบวนอันยิ่งใหญ่แห่พระพุทธรูปงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ร่วมสรงน้ำพระรอดหลวง  และพระสำคัญจากหัววัดต่างๆ
-การแสดงวงดนตรีล้านนา
- เวลา 13.00 "แฟ้ม บุญมา" แชมป์รายการชิงช้าสวรรค์
- เวลา 14.00 วงดนตรีล้านนา วงโนเนม            
- เวลา 15.00 วงดนตรี SL MUSIC รองแชมป์ Thailand Got Talent season 4

ขอเชิญชวนผู้ที่เข้าร่วมงาน ม่วนอก ม่วนใจ๋ ร่วมสืบสานปี๋ใหม่เมือง ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง  สืบสานประเพณีสงกรานต์แบบโบราณล้านนาและอู้กำเมือง เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามภายในงานแบ่งพื้นที่กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสและเห็นถึงความงดงามของประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมืองหละปูน” อันทรงคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานให้อยู่คู่กับล้านนาสืบไป

- ชมฟรี การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองบนเวที / สัมผัสบรรยากาศบนถนนสายวัฒนธรรม / ร่วมเล่นน้ำแบบวิถีโบราณ / ชมปีนักษัตรปีระกาพ่นน้ำ / ชมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง / แวะ ชม ชิม ช๊อป ของดี กาดเมืองหละปูน


กลับขึ้นด้านบน