Facebook Twitter
gPlus 
-

งานอนุรักษ์ประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน)
26 ส.ค. 58 - 12 ก.ย. 58

งานอนุรักษ์ประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน)
จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2558 - 12 กันยายน 2558



เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อันจะเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักงานประเพณีพ้อต่อมากยิ่งขึ้น

 ในช่วงประมาณเดือน 9 (ปฏิทินจันทรคติไทย) ของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีพ้อต่อ หรือสารทจีน ซึ่งเป็นงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษ เป็นประเพณีแห่งความกตัญญูที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตามคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน งานประเพณีพ้อต่อจะจัดขึ้นให้มีขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน งานประเพณีพ้อต่อ มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เทศกาลอุลลัมพน แต่ในปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า ประเพณีพ้อต่อ แปลว่า กิจกรรมโปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์โดยทั่วกัน เทศกาลพ้อต่อเป็นวันครึ่งปีตามคตินิยมของจีน เป็นวันที่วิญญาณได้รับได้การปลดปล่อยให้กลับมาเยี่ยมญาติ พี่น้องชาวจีนจึงจัดพิธีบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษ ด้วยการตกแต่งแท่นบูชาและเครื่อง กงเต็กตามบ้านเรือน ส่วนดวงวิญญาณที่ไม่มีญาตินั้นแต่ละบ้านจะจัดแท่นบูชาพร้อมอาหารคาวหวานไว้ที่หลังบ้าน โดยเครื่องเซ่นไหว้ในประเพณีพ้อต่อ ได้แก่ น้ำชา ขนมรวม (เต่เหลี่ยว) มิดเจี่ยน (คล้ายเครื่องบายศรีของไทย) ขนมเต่า (อังกู้) ขนมฟู (ฮวดโก้ย) ขนมจ่าง (กี้จ่าง) ผลไม้ (สับปะรด กล้วยข้าว ส้ม) ของคาวหวาน เหล้าจีน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ขนมเต่าสีแดง ซึ่งเรียกว่า ตั่วกู้ โดยรวมพิธีไหว้นี้เรียกว่า พิธีป่ายปั๋ว

สำหรับงานประเพณีพ้อต่อ ในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – วันที่12 กันยายน 2558 โดยมีสถานที่ประกอบพิธีป่ายปั๋ว ดังนี้

- วันที่26 สิงหาคม และ วันที่ 2 กันยายน 2558 พิพิธภัณฑ์ไทยหัว (ชุมชนถนนกระบี่)

- วันที่28 สิงหาคม 2558 ศาลเจ้าจ้อสู่ก้ง (วงเวียนสุรินทร์)

- วันที่29 สิงหาคม 2558 พ้อต่อตลาดเหนือ (จ้ออ๋อง)

- วันที่30-31 สิงหาคม 2558 พ้อต่อตลาดสด (ถนนระนอง)

- วันที่1-12 กันยายน 2558 ศาลเจ้าพ่อต่อก้ง (บ้านบางเหนียว)

- วันที่ 3 กันยายน 2558 พ้อต่ออ่าวเก่ (ถนนตะกั่วป่า)





กลับขึ้นด้านบน