Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
30 ก.ค. 58 - 31 ก.ค. 58

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ถนนอุปราช (หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม) ถนนรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2558ชมบวนแห่เทียนทั้งประเภทแกะสลัก และติดพิมพ์ พร้อมทั้งมีขบวนฟ้อนรำจากคุ้มวัดต่างๆที่ส่งเทียนเข้าประกวด รวมทั้งงานแสดงสินค้าต่างๆกลับขึ้นด้านบน