Facebook Twitter
gPlus 
-

นิทรรศการศิลปกรรม ชุด “เมืองไทยไดอารี่”
1 ต.ค. 57 - 31 ต.ค. 57

นิทรรศการศิลปกรรม ชุด “เมืองไทยไดอารี่”
ณ โซน ลีฟวิ่งเทรล และโซนดีไซน์อัลเลย์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557

บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานศิลป์ชุดเมืองไทยไดอารี่ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ร่วมกับศิลปินกลุ่มครูช่างสอนศิลป์ ขอเชิญท่านเข้าชม นิทรรศการศิลปกรรม ชุด “เมืองไทยไดอารี่” จัดแสดงในระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557 ณ โซน ลีฟวิ่ง เทรล และโซนดีไซน์ อัลเลย์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิ ตี้

ความพิเศษของนิทรรศการชุดนี้ อยู่ที่รูปแบบการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตจนถึง ปัจจุบันของสังคมไทย โดยเน้นการถ่ายทอดผ่านมุมมองของศิลปินด้วยการวาดเป็นสื่อ กลาง ในการบอกเล่าเรื่องราวอย่างเรียบง่าย อาทิ ผลงานสะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้ คนด้วยเทคนิคสีน้ำของ อาจารย์มานิตย์ นิเวศน์ศิลป์ และผลงานชุดพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่มีต่อปวงประชาราษฎร์ ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน ของ อาจารย์สุวิทย์ หลีดุล เป็นต้นกลับขึ้นด้านบน