Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2557
23 ก.ย. 57 - 2 ต.ค. 57

เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2557
ณ ลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และมีงานศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557


การจัดงานของทุกปีจะตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งชาวสมุทรสาครด้วย เนื่องจากในอดีตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน จึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้และสืบทอดกันต่อมา ซึ่งนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว การงดเว้นเนื้อสัตว์หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช ที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ล้างพิษในร่างกาย

ผู้บริโภคอาหารเจ ในแต่ละปีจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งชาวจีนที่อพยพมาที่สมุทรสาครยังได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อมากมายหลายศาล คณะผู้จัดงานจึงได้จัดกิจกรรม ไหว้เจ้า 9 ศาล โดยจัดทำ “Passport ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เมื่อสักการะศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว ให้ประทับตราลงใน Passport สามารถนำไปขอรับเหรียญ “เจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก” ได้ฟรี ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนจำกัดเพียง 10,000 เหรียญเท่านั้น โดยสามารถขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง

นอกจากนี้บริเวณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50 ร้าน ที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศิลกินเจ การแสดงเทิดพระเกียรติและสืบสานประเพณีถือศิลกินเจ การสาธิตและฝึกอบรมการปรุงและประกอบอาหารเจ “เมนูชูสุขภาพ” เป็นต้น และยังมีการแสดงบนเวที การแสดงเชิงวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่ง อีกด้วย

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนท่านผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมอิ่มกาย อิ่มใจ และอิ่มบุญกับงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกิจเจสมุทรสาคร ในปีนี้กลับขึ้นด้านบน