Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2557
9 พ.ค. 57 - 11 พ.ค. 57

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2557
ณ สวนสาธารณพญาแถน และ เขตเทศบาลเมืองยโสธร
ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2557


ชมขบวนแห่บั้งไฟ และการจุดบั้งไฟแสน และบั้งไฟหมื่น ชมวิถีของคนทำบั้งไฟ และบรรยากาศการทำบั้งไฟ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป โดยในปีนี้จะพัฒนารูปแบบให้ยิ่งใหญ่ขึ้น เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง หรือเมืองคู่แฝดทางวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟกับริวเซอิ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันครบรอบ 20 ปี นอกจากนี้้ยังขยายเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และเกาหลี อีกด้วย

พบกับกิจกรรม อาทิ
- มหกรรมจำหน่ายสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP
- การแสดงงานสมโภช ประเพณีบุญบั้งไฟ
- การประกวดธิดาบั้งไฟโก้
- ชมการจุด บั้งไฟแสงสี พลุตะไล ฯลฯ
- เริ่มการแข่งขันบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟแสนขึ้นสูงตามสูจิบัตร
กลับขึ้นด้านบน