Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2557
7 มี.ค. 57 - 9 มี.ค. 57

งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2557
ณ บึงพลาญชัย
ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2557


กำหนดจัดงานบุญผะเหวดเมืองร้อยเอ็ด ขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2557 ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน ขบวนแห่พระเวสสันดรชาดก การฟังเทศน์มหาชาติ แห่ข้าวพันก้อนบูชาพันพระคาถา ฯลฯ

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธา มีส่วนในการจัดงาน จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ขอรับบริจาคโค กระบือหรือบริจาคเงินสดในการจัดหาโค กระบือ เพื่อมอบแก่ประชาชนที่ยากจนในการแจกสัตสดกมหาทาน ในงานดังกล่าว โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถ บริจาคโค กระบือ และเงินสด ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด 043-511707 โทรสาร 043-527146 หรือ 08-0739-3459 หรือ 08-1544-7640 โดยโค หรือกระบือที่จะบริจาคต้องเป็นเพศเมีย อายุ 2-4 ปี ราคา 15,000 บาท/ตัว หากประสงค์บริจาคเป็นเงินที่น้อยกว่าราคาสัตว์ที่กำหนด จะได้รวบรวมเงินพอสำหรับราคาสัตว์กลับขึ้นด้านบน