Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลชิมชาวาวี รสดีกาแฟดอยช้าง ประจำปี 2556
27 ธ.ค. 56 - 30 ธ.ค. 56

งานเทศกาลชิมชาวาวี รสดีกาแฟดอยช้าง ประจำปี 2556
เวทีกลางบ้านวาวี หมู่ที่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย
ระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2556


นายอำเภอแม่สรวย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ฝ่ายปกครองตำบลวาวี หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลวาวี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชา- กาแฟ และประชาชนตำบลวาวี ได้จัดประชุมกำหนดจัดงานเทศกาลชิมชาวาวี รสดีกาแฟดอยช้าง ประจำปี 2556 จัดขึ้น โดยกำหนดระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2556  รวมการจัดงาน 4 วัน ณ เวทีกลางบ้านวาวี หมู่ที่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบต่อไป และเพื่อส่งเสริมการผลิตผลการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ซึ่งจัดให้มี

กิจกรรมประกอบด้วย
การแสดง แสง สี เสียงของ 7 ชาติพันธุ์
การแข่งขันกีฬา
การประกวดทำอาหารชนเผ่า
การประกวดร้องเพลง

การจัดเทศกาลชิมชาวาวีครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า

นอกจากชาที่มีคุณภาพของวาวีแล้วยังมีกาแฟดอยช้าง ซึ่งมีความหอมและมีคุณภาพติดอับดับ 2 ของโลก การจัดเทศกาลชิมชาวาวี รสดีกาแฟดอยช้าง ประจำปี 2556 ในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมด้านเกษตร ชา กาแฟ ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในด้านการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายต่อไป
กลับขึ้นด้านบน