Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลรัตนโกสินทร์
20 ธ.ค. 56 - 12 ม.ค. 57

เทศกาลรัตนโกสินทร์
ถนนถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 12 มกราคม 2557


ด้วยกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ กำหนดจัดโครงการย้อนยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ปี 2 ภายใต้ชื่อ “เทศกาลรัตนโกสินทร์” (RATTANAKOSIN FESTIVAL) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ และเพื่อร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ จักรีทั้ง 9 รัชกาล อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าความเป็นมาและความสำคัญของกรุงรัตน โกสินทร์ที่มีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอันยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่งดงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เป็นความภูมิใจของบริเวณถนนพระอาทิตย์ ในวันศุกร์ ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 28-29 ธันวาคม 2556 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 4-5 และ 11-12 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 16.00-23.00น.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ จักรีทั้ง 9 รัชกาล และเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2. เพื่อสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจให้ประชาชนชาวไทยถึงความเจริญ รุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อุดมไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงาม

3. เพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัดซึ่งมีความ สำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศควบคู่มากับความเจริญยั่งยืน ของกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน

4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่แสดงวิถีชีวิตของคนเมือง ในยุครัตนโกสินทร์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะรัตนโกสินทร์ให้คงสืบจนรุ่นลูกรุ่นหลาน

5. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน

โครงการย้อนยุครัตนโกสินทร์ ปี 2ฯ “งานเทศกาลรัตนโกสินทร์” (RATTANAKOSIN FESTIVAL) ภายใต้แนวคิด “ยุคทองของแผ่นดิน ร้อง รำ ทำ กิน สะท้อนงานศิลป์ถิ่นไทย” โดยมีธีมการตกแต่งด้วยสีทองเป็นหลักแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคนั้น และทุกสัปดาห์จะมี concept idea ของงานที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

โซนและกิจกรรมต่างๆ

1. โซนการแสดง ซึ่งมีทั้งเวทีใหญ่ เวทีกิจกรรม และการแสดงเดี่ยว การแสดงแนวอนุรักษ์และแนวสร้างสรรค์ต่างๆ ศิลปะการแสดงประเภทวัฒนธรรมโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น โขน นาฏศิลป์ หุ่นกระบอก การแสดงดนตรีของนักเรียน การแสดงของสุนทราภรณ์ เป็นต้น

2. โซนสาธิต/โชว์ ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารไทยท้องถิ่น ฯลฯ และมีจุดถ่ายภาพ

3. โซนนิทรรศการเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ และพระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล เป็นต้น

4. โซนขายของ/เกมส์

กลับขึ้นด้านบน