Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ
1 ธ.ค. 56 - 5 ธ.ค. 56

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2556


เนื่องในโอกาส วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อําเภอตรอน ประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชนชาวอําเภอตรอน จึงได้ ร่วมกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ํา ประจําปี ๒๕๕๖ ขึ้นเป็นปีที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งหมด ๗ หลัง

ร่วมช้อป ชิม กับมหกรรมอาหารและสินค้า OTOP การแสดงดนตรีกลับขึ้นด้านบน