Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ
1 ธ.ค. 56 - 5 ธ.ค. 56

งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖


เนื่องในโอกาส วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อําเภอตรอน ประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชนชาวอําเภอตรอน จึงได้ ร่วมกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ําประจําปี ๒๕๕๖ ขึ้นเป็นปีที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งหมด ๗ หลัง

ภายในงานพบกับแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ มหกรรมอาหารและสินค้า OTOP การแสดงดนตรี ชมแสง สี สะพานสลิง ชีวิตแห่งสายน้ํา

กลับขึ้นด้านบน