Facebook Twitter
gPlus 
-

มหัศจรรย์แห่งเพชบุระ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556
2 ต.ค. 56 - 6 ต.ค. 56

มหัศจรรย์แห่งเพชบุระ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556
บริเวณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมารและศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2556


ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เป็นประเพณีเก่าแก่ โดยในแต่ละปีจะมีการจัดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วันนี้ อะเมสซิ่งไทยทัวร์ มีข่าวประกาศการจัดงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556 มาฝาก “ตำนานมหัศจรรย์แห่ง เพชบุระ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ” โดยจะขึ้นในวันที่ 2-6 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ได้มีกำหนดการงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2556 ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม 2556 (วันทำพิธีอุ้มพระดำน้ำ) สถานที่จัดงานบริเวณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมารและศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เป็นประเพณีหนึ่งเดียวของเมืองไทย ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบทอดกันมาจนถีงปัจจุบัน แรกเริ่มเดิมทีมีการเรียกชื่อประเพณีแตกต่างกันไป เช่น อุ้มพระสรงน้ำ อุ้มพระดำน้ำ จนต่อมาเดือนตุลาคม 2558 ได้มีมติจากคณะกรรมการ ให้ใช้ชื่อว่า งานประเพณี “อุ้มพระตำน้ำ” และเรียกจนมาถึงในปัจจุบัน

ภายในงานจะมีขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของเมืองเพชรบูรณ์ จะมีการแห่รอบเมือง จนมาถึงบริเวณวัดไตรภูมิ ต่อจากนั้นจะมีการทำพิธีดำน้ำและให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำ โดยมีความเชือ่ว่าจะทำให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขกลับขึ้นด้านบน