Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหัศจรรย์พนมรุ้งและ “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง”
4 เม.ย. 56 - 6 เม.ย. 56

งานมหัศจรรย์พนมรุ้งและ “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง”
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 4 - 6 เมษายน 2556


เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์


ด้วยปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอม ที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ ที่อาศัยพื้นฐานตามความเป็นไปของธรรมชาติจนก่อให้เกิดความอัศจรรย์ที่แสดงให้เห็นถึงความมีอัจฉริยะในการสร้างปราสาทหิน นั้นคือปรากฏการณ์ที่ในรอบ 1 ปี จะมีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น – ตก ตรง 15 ช่องบานประตูของปราสาทหินพนมรุ้งอย่างน่าพิศวง ด้วยความเชื่อนับพันปีที่ปราสาทหินแห่งนี้ เป็นศาสนสถานที่สร้างถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย บนเขาภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ศาสนสถานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายของศูนย์กลางแห่งจักรวาล บริเวณปราสาทคือเขาพระสุเมรุ ซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ มองลงไปแผ่นดินเบื้องล่างคือโลกมนุษย์ และบริเวณทะเลเมืองต่ำกับหนองบัวราย เปรียบเสมือนมหาสมุทรซึ่งเป็นโลกบาดาล นอกจากนั้นถ้ามองไปสุดขอบฟ้าจะเห็นเทือกเขาพนมดงรักเปรียบเสมือนกำแพงแก้ว ซึ่งอยู่สุดขอบของจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดู จึงนับว่าเป็นสิริมงคลและบารมีแก่ผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสแสงอาทิตย์แรกแห่งวันผ่านช่องประตูทั้ง 15 บานแห่งพนมรุ้ง


จ.บุรีรัมย์ จึงกำหนดจัดงานประเพณี “ขึ้นเขาพนมรุ้ง” ขึ้นโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การชมพระอาทิตย์ขึ้นผ่าน 15 ช่องบานประตูปราสาทหินพนมรุ้ง (วันที่ 4 - 6 เมษายน 2556 เวลา 06.10 น.) พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนมรุ้ง (วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 07.09 น.) ชมขบวนแห่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี พระนางจริยาและเทพพาหนะทั้งสิบ (วันที่ 5 - 6 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.) รับประทานอาหารแบบพื้นบ้าน “โฮปบายดินเนอร์” และชมการแสดงแสง สี เสียง (วันที่ 5 – 6เมษายน 2556 เวลา 18.00 - 20.00 น.) เลือกชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน OTOP

กลับขึ้นด้านบน