Facebook Twitter
gPlus 
-

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2556
26 ม.ค. 56 - 4 ก.พ. 56

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2556
ณ บริเวณสนามบินเก่า อ.เมือง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2556


ชมนิทรรศการส่วนราชการและเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภุณฑ์ชุมชน ชมกิจกรรมบนเวที และมหรสพต่างๆ พญามังรายหรือพ่อขุนเม็งราย ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลวะจักราช และทรงเป็นปฐมวงศ์กษัตริย์ราชวงศ์มังราย เป็นพระราชโอรสพระเจ้าลาวเม็ง มีนางอั่วมิ่งจอมเมือง หรือนางเทพคำข่าย ธิดาท้าวรุ่งแก่นชายนครเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนา เป็นพระราชมารดา

ทรงประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ พ.ศ.1782 เวลาย่ำรุ่ง โดยขณะพระราชมารดาแรกตั้งพระครรภ์ได้ทรงพระสุบินนิมิตว่า เห็นดาวประกายหยาดแต่ท้องฟ้าลงมาทางเบื้องพระทักษิณ และได้รับเอาดาวดวงนั้นไว้ โหรจึงถวายคำพยากรณ์ว่าจะได้โอรสที่ทรงศักดานุภาพมาก

ครั้นพ่อขุนเม็งรายเจริญพระชนมายุได้ 16 พรรษา เจ้าลาวเม็ง พระบิดา จึงได้ไปสู่ขอพระนางศรีอโนจา พระธิดาเจ้าเมืองเชียงเรืองให้ ต่อมาปี พ.ศ.1802 พระเจ้าลาวเม็งได้ทรงเสด็จสวรรคต พ่อขุนเม็งรายจึงได้ขึ้นครองเมืองหิรัญนครเงินยาง พระองค์ทรงใช้เวลาตลอดรัชกาลในการรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่มาไว้ที่ศูนย์กลาง เดียวกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่อาณาจักรล้านนา

ในปี พ.ศ.1805 ขณะยกทัพไปถึงเมืองลาวกู่เต้า เผอิญช้างทรงของพระองค์ซึ่งทอดไว้ที่ป่าหัวดอยทางทิศตะวันออกพลัดหลงไป จึงได้เสด็จตามช้างไปถึงบนยอดดอยจอมทอง ริมแม่น้ำกกแลเห็นภูมิประเทศอันเป็นชัยภูมิที่ดีจึงทรงให้สร้างพระนครไว้ ณ ที่นั้น และได้ก่อปราการโอบล้อมเอาดอยจอมทองไว้ และทรงขนานนามว่า “เมืองเชียงราย” แล้วให้ย้ายราชธานีจากเมืองหิรัญนครเงินยางมาตั้งอยู่ที่เชียงรายนับแต่นั้นมา พ่อขุนเม็งรายเสด็จประพาสกลางเมืองเชียงใหม่ โดยถูกอสุนีบาตตกต้องพระองค์เมื่อปี พ.ศ.1860 รวมพระชนม์มายุได้ 80 พรรษา ต่อมาพระยาไชยสมคราม พระราชโอรสของพ่อขุนเม็งราย ได้ครองเมืองเชียงรายทรงนำอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมาประดิษฐานไว้ในกู่บนวัดดอย งำเมืองในปัจจุบันกลับขึ้นด้านบน