Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555
1 ธ.ค. 55 - 28 ก.พ. 56

เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555
จ.เชียงใหม่
วันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556


ในช่วงงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะจัดและตกแต่งสวนให้สวยงามด้วยดอกไม้เมืองหนาวและพรรณไม้นานาชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงที่เน้นความสวยงามแปลกตา เช่น ดอกทิวลิป ลิลลี่ คาเนชั่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียม ไฮเดรนเยีย ฯลฯ โดยคัดเลือกพันธุ์พิเศษและเพาะบนพื้นที่บนดอยสูงของโครงการหลวงที่มีอากาศหนาวเย็นเพื่อให้ได้ดอกที่สวยสมบูรณ์ งดงามน่าประทับใจและในขณะนี้ทางฝ่ายวิชาการและสวนได้เริ่มตกแต่งสวนแนวแกนกลางด้วยดอกกุหลาบและดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณเพื่อที่จะได้เบ่งบานสวยงามในช่วงฤดูหนาวนี้


การจัดงานครั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการให้ความรู้ ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในทั้ง 3 พระองค์ การจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ การจัดแสดงทิวลิปคิงภูมิพล นิทรรศการ 80 พรรณไม้งามโครงการหลวงและนิทรรศการสายใยรัก นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์พืชสวนไทยและพืชท้องถิ่นให้ความรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนและเศรษฐกิจสีเขียว การให้ความรู้ในฐานเรียนรู้แก่เยาวชนทั่วไป รวมทั้งการถ่ายภาพเบื้องต้น และเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีในสวน (Music in the Garden) การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของสถาบันการศึกษาและชุมชนต่างๆ นอกจากนั้นอุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังได้เตรียมกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆ อีกด้วยกลับขึ้นด้านบน