Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลลำไย
3 ส.ค. 55 - 12 ส.ค. 55

เทศกาลลำไย
จ.ลำพูน
วันที่ 3 สิงหาคม 2555 - 12 สิงหาคม 2555


จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีการปลูกลำไยมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตต่อไปให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ จังหวัดลำพูนจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวสวนลำใยมีความรู้ทางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีแหล่งตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น งานเทศกาลลำไย ลำพูน เป็นงานเทศกาลใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตลำใย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว


มีประกวดพันธุ์ลำไย,ประกวดธิดา OTOP ,การแสดงพื้นบ้าน มหรสพต่าง ๆกลับขึ้นด้านบน