Facebook Twitter
gPlus 
-

มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก
1 มิ.ย. 55 - 4 มิ.ย. 55

มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2555


“วันวิสาขบูชา” เป็นวันที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในวันเดียวกัน จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี และในปี 2555 นี้ ถือเป็นปีที่มีความพิเศษ กล่าวคือเป็นปีที่ครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยในทุก 100 ปี จะมีการฉลองที่เรียกว่าพุทธชยันตี หรือเรื่องราวแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง อันทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลก และในปีนี้ประเทศไทยและประเทศที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลก ได้จัดเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ กิจกรรมมากมายถูกจัดขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีองค์พระปฐมเจดีย์ที่เป็นพุทธศาสนสถานแห่งแรกที่เกิดขึ้นในดินแดนสุวรรณภูมิจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมงาน “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก” ขึ้น ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2555 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วม อาทิ

- การจัดนิทรรศการมัลติมีเดีย จัดแสดงสังเวชนียสถานจำลอง คือ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน
- กิจกรรมการเขียนใบโพธิ์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และนำมาหล่อรวมกัน เป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ การนั่งวิปัสนา นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนา ในบริเวณ โบสถ์ของวัดพระปฐมเจดีย์ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
- การจัดแสดงแสงเสียง ชุด “ปาฏิหาริย์ ตำนานพระปฐมเจดีย์”
- การประกวดโคมแขวนและการประกวดภาพถ่ายในงาน “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก”

และพุทธศาสนิกชนยังได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในงาน คือ

- พิธีเปิดงานด้วยขบวนเครื่องถวายสักการะองค์พระปฐมเจดีย์
- พิธีห่มผ้าองค์พระปฐมเจดีย์
- พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป
- พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันวิสาขบูชากลับขึ้นด้านบน