Facebook Twitter
gPlus 
-

มหัศจรรย์ ศิลปวัฒนธรรม สองฝั่งโขง Miracle Art and Culture
5 พ.ค. 55 - 7 พ.ค. 55

มหัศจรรย์ ศิลปวัฒนธรรม สองฝั่งโขง Miracle Art and Culture
วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2555
จ.อุดรธานี


สายสัมพันธ์ระหว่างไทย ลาว พม่า และเวียดนาม แห่งลุ้มแม่น้ำโขงที่มีความสัมพันธ์มายาวนาน มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสืบสานเนื่องมาถึงปัจจุบัน

จังหวัดอุดรธานีเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านและเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ที่มีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชานในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมและประเพณีขึ้น ดังนั้นรูปแบบการจัดงานจึงมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง ไทย ลาว พม่า และ เวียดนาม
2.เพื่อให้เกิดการสร้างงาน
3.เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของไทย ลาว พม่า และเวียดนาม แห่งลุ่มแม่น้ำโขง
4.เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างประชาคมอาเซียน 2558
กลับขึ้นด้านบน