Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
29 เม.ย. 55 - 5 พ.ค. 55

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
จ. ลำพูน
วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2555

 

 

ประเพณีเดินขึ้นดอยขะม้อเพื่ออัญเชิญ น้ำศักดิ์สิทธิ์ การฟ้อนถวายพระธาตุฯ การแข่งกลองหลวง สรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยจัดขึ้นทุกปี เพราะถือว่าพระธาตุหริภุญชัยเป็นพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญหนึ่งในแปดพระธาตุเจดีย์ของประเทศไทย น้ำที่นำมาสรงองค์พระธาตุนั้นเป็นน้ำสรงพระราชทาน น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำสรงของประชาชน


วัตถุประสงค์ของประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย มีดังนี้

1. เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูนและชาวพุทธทั่วไป
2. เพื่อสักการะพระบรมอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการบูชาเสาหลักเมือง เพราะชาวลำพูนถือว่า เจดีย์พระธาตุหริภุญชัยเป็นเสาหลักเมือง เมื่อสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยจึงได้ทำบุญเสาหลักเมืองลำพูนด้วย

กลับขึ้นด้านบน