Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวัฒนธรรมคอนสวรรค์และประเพณีแห่น้ำกาบแก้วบัวไขมาลัยกิ่ง มิ่งเมืองหลวง
13 เม.ย. 55 - 15 เม.ย. 55

งานวัฒนธรรมคอนสวรรค์และประเพณีแห่น้ำกาบแก้วบัวไขมาลัยกิ่ง มิ่งเมืองหลวง
อ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 2555


เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งการรักษาประเพณีแห่น้ำโบราณของนครกาหลง การรณรงค์การแต่งกายพื้นเมืองด้วยการกำหนดพื้นทีวัดคอนสวรรค์ให้เป็นลานวัฒนธรรมต้นแบบ การจำลองชีวิตเป็นอยู่เมื่อครั้งอดีต การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การเสวนาเรื่องราวเกี่ยวกับนครกาหลงและที่สำคัญคืการต้องการยกฐานะให้เมืองโบราณแห่งนี้ เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมต้นแบบ และยกฐานะการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับและเป้นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและภูมิภาคภายใต้การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน


วัตถุประสงค์ ของงาน :

*เพื่อนำมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ ประวัติสาสตร์นครกาหลง มาพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
*เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในชุมชนและท้องถิ่นอื่น
*เพื่อส่งเสริมและการยกระดับการท่องเที่ยวจากตำบลสู่การท่องเที่ยวในระดับอำเภอและการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด
*เพื่อให้คนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตน และตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้
*เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนได้แสดงออกทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
*เกิดวิถีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลในชุมชนและบุคคลจากท้องถิ่นอื่นกลับขึ้นด้านบน